17.05.2017.

Najveća ulaganja u gradnju kanalizacijskog sustava i vodoopskrbunu mrežu u povijesti općine viškovo

U 2017. godini  na  području Općine Viškovo  započinje realizacija jednog od najvećih i najsloženijih ulaganja u komunalnu infrastrukturu od osnivanja Općine, a to je projekt izgradnje kanalizacijske mreže u sklopu kojeg će se izvršiti  rekonstrukcija i izgradnja   vodovodne mreže u duljini od preko  27 kilometara. 
 
Izgradnja kanalizacijske mreže Viškova planirana je u sklopu Projekta dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna ulaganja koja će se provesti na području Općine Viškovo premašuju iznos od 150 milijuna kuna, od kojih će se najveći dio financirati iz fondova Europske unije, a dio nacionalnih sredstava osiguravaju Hrvatske vode i na lokalnoj razini  jedinice lokalne samouprave u visini od cca 16 %. Općina  Viškovo će u proračunu za provedbu ovog projekta, ali i za nastavak projekta vodoopskrbe koji je strateški projekt Općine, u narednih pet godina osigurati gotovo 31 milijun kuna.        
 
Cilj realizacije ovog projekta je da se na području Općine Viškovo u periodu od narednih 15-tak godina osigura priključenost na javni sustav odvodnje 99% posto stanovništva i gospodarskih subjekata, te rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe. Ovaj projekt u tom smislu ne znači samo poboljšanje
komunalnog standarda na području Općine, već dugoročno osigurava  dovoljne količine  vode namijenjene za potrošnju  i protupožarnu zaštitu naselja putem osiguranja njezine kakvoće i dovoljnih količina.  Upravo voda za piće kao  resurs se  u stručnim krugovima naglašava kao jedan od najvrjednijih u budućnosti, a isti treba očuvati za buduće generacije. Zamjenama vodovodnih  i transportnih cjevovoda ujedno će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za  oko 8%, što svakako nije zanemarivo.

S obzirom da se radi zaista o velikom projektu u proteklih nekoliko godina Općinska  uprava je zajedno sa  drugim  jedinicama  lokalne samouprave  uključenim u projekt, Hrvatskim vodama i komunalnim društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o., uložila znatne napore da se projekt dovede u status realizacije. U tom smislu je  do sada izrađena opsežna projektna dokumentacija, riješeni su složeni  imovinsko pravni odnosi te je projekt prošao prve postupke odobravanja od strane tijela Europske unije za što je uložen znatan administrativni i financijski napor. Na razini aglomeracije bilo je potrebno ishodovati 114 lokacijskih dozvola i 119 građevinskih dozvola, dok je u sklopu imovinsko-pravne pripreme obrađeno 5.000 čestica. 
 

Osim toga, početkom travnja započeli su radovi na sanaciji jednog od najopterećenijih raskrižja u Općini Viškovo na križanju Županijske ceste ŽC5025, državne ceste u gradnji D427 i nerazvrstane ceste broj 86 radnog naziva Marinići 2 (kod skretanja za radnu zonu Marinići) budući je okončan postupak zajedničke javne nabave za izbor izvođača radova.  

Sanacijom će se  raskrižje izvesti  kao kružno sa četiri privoza. Na taj način omogućiti će se znatno sigurnije prihvaćanje dvosmjernog motornog prometa na svim privozima, povećati duljine preglednosti te ujedno provesti mjere smirivanja prometa uz istovremeno povećanje protočnosti čime se planira raskrižje učiniti sigurnim za sve sudionike u prometu i korisnike ovog izuzetno opterećenog prometnog pravca. Sanacijom raskrižja obuhvaćeno je pored mjera vezanih uz povećanje sigurnosti za promet motornih vozila, povećavane standarda i sigurnosti za pješake a osobito školsku djecu koja u velikom intenzitetu koriste navedeno raskrižje. U sklopu projekta predviđeno je rješavanje pitanja oborinske odvodnje na raskrižju  te postavljanje suvremene  prometne opreme.

Općinsko Vijeće Općine Viškovo je na 30. sjednici Općinskog Vijeća koja je održana dana 21.12.2016. godine donijelo Odluku  o  davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU  Projekta odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje „grad“ aglomeracija Rijeka. 

 

Projekt proširenja sustava odvodnja i izgradnja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda riječke aglomeracije  jedan je od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u državi ali i šire, a cilj mu je pored osiguravanja komunalnog standarda ispunjenje zahtjeva Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) te zaštita okoliša od ispuštanja nepročišćenih komunalnih otpadnih voda prvenstveno osjetljivog krškog podzemlja i mora kao univerzalne vrijednosti.  Projektom će se također osigurati i dobra kvaliteta vode za piće u skladu s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ). Smanjenje direktnog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u more i tlo pozitivno će utjecati na stanje vodnih tijela i osigurati dobro stanje recipijenta prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (200/60/EZ).  U konačnici realizacijom projekta neće biti ni opasnosti od plaćanja penala za neispunjavanje obveza o zaštiti okoliša proizašlih iz pristupnih obveza Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Njegova vrijednost na razini cijele riječke aglomeracije  procjenjuje se na iznos od oko 1.723.545.000,00 kuna.

Ovaj projekt za Općinu Viškovo podrazumijeva gradnju i rekonstrukciju oko 40 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju  28 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 27  kilometara javne vodoopskrbe, a koja uključuje radove na transportnim i opskrbnim cjevovodima.  U sklopu ovih radova izvesti će se i rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog sustava oborinske odvodnje na cestama kroz koje će se polagati kanalizacija, vršit će se plinofikacija dijelova naselja, obnova zastora na cestama i sl. 

 

Veličina projekta na razini riječke aglomeracije, odnosno  područja gradova  Rijeke i Kastva, te općina Viškovo, Jelenje i Čavle obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci, na lokaciji Delta, potom gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe, čime će se u periodu do 2023. godine osigurati priključenje na sustav odvodnje na razini aglomeracije za oko 92% stanovništva. Za njihovo priključenje na javni sustav odvodnje nužno je postavljanje velikog broja malih lokalnih internih crpnih stanica. Dobava i ugradnja ovakvih crpnih stanica, njih oko 2.500 komada, od kojih će se samo  na području Općine Viškovo postaviti 300-tinjak, također se planira u okviru ovog Projekta i sufinanciranjem iz fondova Europske unije.

 

Cijeli plan proširenja podijeljen je u tri faze,  prema logici izvršenja radova i priključenja na postojeći sustav odvodnje otpadnih voda koji je trenutno izgrađen u rubnim dijelovima naselja Marinići,  ali  uvažavajući tehnološke, prometne i druge uvjete. 

 

Prvu fazu projekta  većim dijelom čine naselja Marinići, Viškovo i Mladenići, a ista je u planu realizacije u periodu do 2023. godine. Drugu i treći fazu čine naselja Sroki, Kosi, Marčelji i Saršoni, a realizacija projekta u tim naseljima predviđena je za kako je već rečeno u narednih 10-tak godina.  Po realizaciji projekta postojeći način odvodnje sa septičkim jamama zadržao bi se izuzetno na rijetko naseljenim rubnim područjima ili na onim područjima općine gdje iz razloga  nepovoljne konfiguracije terena  i znatnih ulaganja u odnosu na broj korisnika nema niti ekonomske niti druge opravdanosti za gradnju sustava.  

 

U realizaciji svih ovih projekta izuzetno je važna uloga mještana u svim fazama projekta bez čije podrške realizacija ne bi bila moguća. Njihova uloga je značajna u fazama imovinsko pravne pripreme i shvaćanja da se bez njihovog sudjelovanja u projektu ponekad isti jednostavno ne mogu realizirati. Društvena odgovornost pojedinaca ponekad iznenađuje kao i njihova spremnost da u korist projekta  ustupe dio svog zemljišta ili okućnice. Također, važan dio je i sudjelovanje  mještana u gradnji, u smislu pridržavanja mjera zaštite na radu ili privremenih prometnih regulacija, kao i činjenice da u određenim fazama gradnje ne mogu automobilima prići do svojih okućnica.   

Početkom travnja započeli su radovi na sanaciji jednog od najopterećenijih raskrižja u Općini Viškovo na križanju Županijske ceste ŽC5025, državne ceste u gradnji D427 i nerazvrstane ceste broj 86 radnog naziva Marinići 2 (kod skretanja za radnu zonu Marinići) budući je okončan postupak zajedničke javne nabave za izbor izvođača radova.  

 

Sanaciju zajednički financiraju Općina Viškovo, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb i Županijska uprava za ceste Primorsko goranske županije, a temeljem Sporazuma o financiranju radova na sanaciji. Za napomenuti je da je sanacija raskrižja sufinancirana od strane Ministarstva unutarnjih poslova putem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za 2017. godinu.

 

U sklopu sanacije izvršit će se prelaganje telekomunikacijskih i elektroenergetskih instalacija, transportnog vodovoda te izgradnja kanalizacijskog kolektora u trupu raskrižja.

Upravo sa građenjem kanalizacijskog kolektora počinje građenje kanalizacije u ovom dijelu naselja i to da se izbjegne naknadno prekapanje. Investitor radova na prelaganju transportnog vodovoda i izgradnji kanalizacijskog kolektora koji se izvode  temeljem zasebne građevinske dozvole je  KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Rijeke. 

 

Ukupna ugovorena vrijednost svih navedenih radova investicije iznosi 3.038.072,65 kn, od čeka prelaganje vodovoda i izgradnja kanalizacije u trupu raskrižja iznosi 1.241.035,75 dok sanacija raskrižja iznosi 1.697.036,90 kn, a nadzor 100.000,00 kuna. Ukupan iznos radova investicije sa strane Ministarstva unutarnjih poslova sufinanciran je u iznosu od 1.414.913,50 kn.

 

Izvođač radova  je tvrtka  Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. iz Delnica, dok će  usluge nadzora nad izvođenjem radova   obavljati  tvrtka  Rijekaprojekt d.o.o. iz Rijeke.