31.01.2018.

Zatvorena javna savjetovanja - 2018. godina

.

1.Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 24. siječnja 2018.,  objavljuje izvješće da  do isteka roka 31. siječnja 2018. godine u 10.00 sati nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom javnog savjetovanja.

Prijedlog Statuta Općine Viškovo

Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo,  Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo,  Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta na području općine Viškovo

Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja usluge odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i zelenog otpada putem reciklažnog dvorišta Viškovo i mobilnog reciklažnog dvorišta kao usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Viškovo

Prijedlog odluke o mjerama za spriječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Viškovo