04.12.2015.

Savjetovanje s javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti savjetovanje s javnošću radi informiranja javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.


Svi zainteresirani svoje ideje, prijedloge i sugestije vezane uz akte za koje je otvoreno savjetovanje s javnošću mogu poslati na email adresu: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr isključivo do roka koji je naveden za pojedina savjetovanja.
31.01.2018.

Plan savjetovanja sa javnošću u 2018. godini

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 5 i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2017. godine donosi
 

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 20. ožujka 2018. godine donosi:
 
I. IZMJENU I DOPUNU PLANA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2018. GODINI
 
Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.), a u svezi članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. ožujka 2018. godine donosi:
 

17.12.2015.

.

.