12.10.2014.

Arhiva Službenih novina PGŽ - 2014. godina


Godina XXII. - broj 16., 10. lipnja 2014.

 

- Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

 

 

 

Godina XXII. -broj 15., 31. svibanj 2014.

 

- Odluka o imenvanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

 

- Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo

 

 

 

Godina XXII- - broj 14., 23. svibanj 2014.

 

-Odluka o promjeni granice naselja na području Općine Viškovo

 

-Odluka o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu

 

-Odluka o izdavanju Službenog glasila Općine Viškovo

 

-Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovne škole

 

-Odluka o 4. Izmjeni i dopuni Statuta Općine Viškovo

 

-Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 

- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu

 

-Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2013. godine ; Odluka u PDF formatu

 

-Odluka o prijenosu komunalne vodne građevine u nerazvrstanoj cesti na području općine Viškovo izgrađene u 2013. godini u vlasništvo Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka ; Odluka u PDF formatu

 

-Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013. godine ; Odluka u PDF formatu

 

-Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne iznfrastrukture na području općine Viškovo tijekom 2013. godine; Odluka u PDF formatu

 

-Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ; Odluka u PDF formatu

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu

 

- 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu

 

- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu ; Odluka u PDF formatu

 

- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Viškovo za 2014. godinu , Odluka u PDF formatu

 

- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrstarukture na području općine Viškovo tijekom 2014. godine ; Odluka u PDF formatu

 

 

 

Godina XXII. - broj 12., 10. svibanj 2014.

 

-Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2014.-2016. godine ; Odluka u PDF formatu

 

 

 

Godina XXII. - broj 11., 30. travanj 2014.

 

-Pravilnik o unutarnjem redu jedistvenog upravnog odjela ; Odluka u PDF formatu

 

 

 

Godina XXII. - broj 9., 10. travanja 2014.

 

-Ugovor o financiranju izrade II. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja ARK-MIHELIĆ /DPU 18/

 

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdrvstvenu zaštitu

 

-Odluka o proglašenju počasnim mještaninom Općine Viškovo

 

-Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2013. godinu

 

-Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2013.godinu

 

-Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2013. godinu

 

-Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2013. godinu

 

-Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo

 

-Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu

 

-Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo; Odluka u PDF formatu

 

-Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika ; Odluka u PDF formatu

 

 

 

Godina XXII. - broj 4., 27. veljača 2014.

 

- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo

 

- Odluka o sufinanciranju redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

 

- Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

 

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole

 

- Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo

 

- Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo

 

- Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

- Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo ; PDF format

 

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godine ; Odluka u PDF formatu

 

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu

 

- 1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2014. godinu ; Odluka u PDF formatu

 

 

 

Godina XXII- broj 3., 10. veljača 2014.

 

- Etički kodeks općinske uprave Općine Viškovo