14.02.2017.

Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2017. godinu

.

Godina IV - broj 17., petak, 29. prosinac 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- 2. Izmjenei dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina IV - broj 16., četvrtak, 28. prosinac 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-Odluka o donošenju 1. Izmjena i dopna Urbanističkog plama uređenja Radne zone Marišćina K2- UPU 3

- Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

- Odluka o prethodnoj suglasnosti na 2. izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo

- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini

- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu

- 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2019. godine

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2017. godini

- 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu

- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu

- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine

- Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu

- 1. Izmjene i dopne Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenje zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu

- Odluka o 11. Izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu

- Odluka o 1. izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. od 12. rujna 2013. godine

- Odluka o 1. izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Općine Viškovo kod Slatinske banke d.d. od 21. veljače 2013. godine

 

Godina IV - broj 15., petak, 22. prosinac 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Pravilnik o radu

Godina IV - broj 14., četvrtak, 7. prosinac 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Proračun Općine Viškovo za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

- Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018. do 2020. godine

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o 1. izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo

- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2018. godinu

- Program javnih potreba u kulturi Općne Viškovo u 2018. godini

- Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo u 2018. godini

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2018. godine

- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2018. godinu

 

Godina IV - broj 13., četvrtak, 23. studeni 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo-DPU 17

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosina 2016. godine

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2016. godini

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine

- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu

- Izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavane nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo za 2016. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za godpodarenje komunalnim otpadom za 2016 godinu

Godina IV - broj 12., petak, 13. listopad 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite Općine Viškovo

- Odluka o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Viškovo

- Plan pozivanja stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Godina IV - broj 11., četvrtak, 14. rujan 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o prijenosu prava vlasništva radi izgradnje građevine komunalne infrastrukture - crpne stanice CS 4.6

 

Godina IV - broj 10., četvrtak, 17. kolovoz 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz evidencije o dohocima i primicima za priszupanje sustavu EDIP

 

Godina IV, broj 9., utorak, 18. srpanj 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- 3. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

- Poslovnik o radu Kolegija Općinske načelnice

Godina IV, broj 8., četvrtak, 13. srpanj 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općinkosg vijeća Općine Viškovo

- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo

- Odluka o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka o osnivanju Kolegija Općinske načelnice

 

Godina IV- broj 7., utorak, 30. svibanj 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

 

- Ispravak Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

 

Godina IV-  broj 6., četvrtak, 27. travanj 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

- Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

-Izmjene i dopune plana prijma u službu Općine Viškovo u radoblju od 2017. do 2018. godine

Godina IV- broj 5., ponedjeljak, 3. travanj 2017. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjenu i dopunu Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

Ispravak 1. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Godina IV - broj 4., utorak, 21. ožujka 2017 godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Viškovo za razdoblje od 2012. do 2016. godine

I. izmjena i dopuna Odluke o osnivanju radne zone Marinići K-1

Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo 

Odluka o dodjeli Nagrade Općine Viškovo za životno djelo

Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo

Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo 

Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2016. godinu 

Odluku o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2016. godinu 

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2016. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo oza 2016. godinu

Odluka o općinskim porezima Općine Viškovo 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za izgradnju sportskog igrališta na otvorenom u Srokima

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine VIškovo za projekt opremanja tržnice u naselju Marinići 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo 

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivedu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 

Godina IV - broj 3., petak, 3.ožujka 2017. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Odluka - pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spavašanja - Stanice Rijeka Općine Viškovo za 2017. godinu

Odluka o razješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti

Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola

Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju  redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo 

Godina IV - broj 2., petak, 10 veljače 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- 1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Viškovo u razdoblju od 2017. do 2018. godine

Godina IV - broj 1., srijeda, 08. veljače 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela