22.03.2016.

Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2016. godinu

.

Godina III. - broj 12., četvrtak, 22. prosinca 2016 godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU Projekta odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje “grad” aglomeracija Rijeka 

-Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima 

-Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2    (UPU-3) 

-Odluka o nerazvrstanim cestama 

-Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

-Odluka o prethodnoj suglasnosti na 1. izmjenu i dopunu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Viškovo 

-Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 

-Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti 

-2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. god. i projekcija za 2017. i 2018. god. 

-2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. god. 

-II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području OpćineViškovo za 2016. god.

-2. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. god. 

-2. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. god. 

-Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2016. god.

-Odluka o 9. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

-Odluka o 10. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

-Odluka o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo 2015. - 2020. god. 

-Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo

- Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići

 

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka o predlaganju za člana Nadzornog odbora KD Čistoća d.o.o Rijeka

- Plan prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju 2017.-2018. godine

Godina III. - broj 11., petak, 04. studeni 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Viškovo za 2017. godinu

- Proračun Općine Viškovo za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

- Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2017. godinu

- Program javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2017. godinu

- Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2017. godini

- Program javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2017. godinu

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu

- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastruture na području Općine Viškovo tijekom 2017. godine

- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2017. godinu

- Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2017. godini

Godina III. - broj 10., petak, 28. listopad 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. g.

- Odluka o izboru članova vijeća mjesnog odbora

- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

- Odluka o imanovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ

 

OPĆINSKI NAČELNIK

- Ispravak 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela

Godina III. - broj 9.,ponedjeljak, 03. listopad 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

 

- Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

 

Godina III. - broj 8., četvrtak, 22. rujna 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- 2. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovou razdoblju 2014.-2016. godine

- 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina III. - broj 7., srijeda, 14. rujna 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

- Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

- Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka br. 520/16. o III. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

Godina III. - broj 6., petak 29. srpnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o prethodnoj suglasnosti na 3. izmjene i dopune Stauta Dječjeg vrtića Viškovo

- Odluka o privremenom korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Viškovoradi političkog djelovanja i izborne promidžbe

Godina III. - broj 5.,petak, 01. srpnja 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja DPU 8/Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

- Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društvenog centra Viškovo i parka Milihovo - DPU 15

- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Osnovne škole Marinići i dijela naselja Blažići

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

- Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo

- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2015. godini

- 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

- 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje od 2016. do 2018. godine

- Odluka o 1. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu

- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2016. godinu

- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2016. godine

- 1. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu

- Odluka o 8. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave u 2016. godini

- Odluka o 4. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

OPĆINSKI NAČELNIK

- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2015. godine

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2015. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za godpodarenje komunalnim otpadom na području Općine Viškovo za 2015. godinu

- Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Općine Viškovo

Godina III. - broj 4., petak, 06. svibnja 2016. godine

- 3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

- Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima Općinske uprave Općine Viškovo

Godina III. - broj 3., četvrtak, 31. ožujka 2016. godine

- Zaključak o prihvačanju Programa rada Savjeta mladih Općine Viškovo

- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima

- Odluka br. 474/16. o II. izmjenama i dopunama Odluke br. 136/14. o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Viškovo

Godina III. -broj 2., petak 11. ožujka 2016. godine

- Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo

- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2015. godinu

- Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2015. godinu

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2015. godinu

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2015. godinu

- Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika

- Program javnih potreba za obavljenje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanica Rijeka Općine Viškovo za 2016. godinu

- Ispravak Odluke o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti - Komunalnog društva Viškovo

- Financijski izvještaj za 2015. godinu VSNM Općine Viškovo

- Financijski plan za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu VSNM Općine Viškovo

- Financijski plan za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu VBNM Općine Viškovo

Godina III. - broj 1., petak, 26. veljače 2016. godine

- 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela

- 1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo u razdoblju  2014. - 2016. godine