21.02.2017.

Općina Viškovo - profil naručitelja

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16.) Općina Viškovo je kao jedinica lokalne samouprave javni naručitelj.

Profil Općine Viškovo kao javnog naručitelja je:

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
MB: 02540550
OIB: 28350474809
Telefon: 051/503-770
Službena URL adresa naručitelja: www.opcina-viskovo.hr


21.02.2017.

Plan nabave Općine Viškovo

Pregled Plana nabave
21.02.2017.

Jednostavna nabava

Objavljeni pozivi za dostavu ponuda.
21.02.2017.

Ugovori o javnoj nabavi

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.

 
08.03.2017.

Javno savjetovanje

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:
21.02.2017.

Sukob interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.