21.03.2012.

I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovo


Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 09. veljače 2012. godine donijelo je Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 04/12).


Ovim I. izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Viškovo  mijenja se i dopunjuje Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 49/07) sukladno Odluci o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo (SN PGŽ br. 21/10 i 32/10 ).

 
Dokumenti:
 
I. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Viškovo.pdf
Uvjeti korištenja i zaštite površina - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite.pdf

 

31.08.2011.

Prostorni plan Općine Viškovo

Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj sjednici 18. prosina 2007. godine, većinom od 8 od ukupno 15 vijećnika, donijelo je Prostorni plan Općine Viškovo.
Prostorni plan objavljen je u Službenom listu 21. prosinca 2007. godine, a osam dana po Objavi stupio je na snagu.
09.09.2011.

Prostorni plan uređenja Općine Viškovo

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Viškovo je Prostorni plan uređenja Općine Viškovo (Službene novine PGŽ broj 49/07), koji utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Viškovo.
Ciljeve i programska polazišta za izradu Plana predstavljaju trajno opredjeljenje Općine Viškovo za razvoj svog administrativnog područja u skladu s načelima održivog razvoja.

Kartografski prikazi prostornog plana:

 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAV
  1. Elektroenergetika, pošta i telekomunikacija
  2. Plinovod
  3. Vodogospodarski sustav
  4. Odvodnja otpadnih voda
 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
  1. Uvjeti korištenja
  2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
  1. Granice građevinskih područja