09.09.2011.

Gospodarstvo i urbanizam

Prostornim planom određeni su prostori za smještaj gospodarskih sadržaja i to:
 • u građevinskim područjima naselja
 • unutar površina za izdvojene namjene
 • izvan građevinskog područja.
Gospodarske djelatnosti smještaju se u prije navedene prostore uz uvjet da racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša.

Prostornim planom određeni su gospodarski sadržaji slijedećih djelatnosti:
 • šumarstvo,
 • poljoprivreda i stočarstvo,
 • ugostiteljstvo i turizam
 • ostale gospodarske djelatnosti.
Ostale gospodarske djelatnosti temeljem Odredbi ovog Plana mogu biti proizvodne i poslovne.
Kartografski prikaz br. 1 »Korištenje i namjena prostora«
 

09.09.2011.

Šumarstvo

Na području Općine Viškovo šumske površine su Šume gospodarske namjene (ŠGN).
Smještaj gospodarskih djelatnosti u šumarstvu prikazan je u kartografskom prikazu br. 1: »Korištenje i namjena prostora«.
Na prostoru Općine Viškovo poduzeti će se sljedeće:
 • održavati postojeće šume putem očuvanja i pravilnog gospodarenja,
 • povećati zaštitu šuma od zagađivača, požara, nametnika i bolesti te drugih negativnih utjecaja na njih,
 • djelovati na očuvanje šuma i to prvenstveno autohtonih.
09.09.2011.

Poljoprivreda i stočarstvo

Na području Općine Viškovo poljoprivrede površine, odnosno vrijedne obradive površine namijenjene primarno poljoprivrednoj proizvodnji (P-2), dijele se na:
 • oranice i vrtovi
 • livade
 • voćnjaci.
Smještaj vrijednih obradivih površina prikazan je u kartografskom prikazu br. 1: »Korištenje i namjena prostora«.
U svrhu zaštite prostora cilj je u korištenju poljoprivrednog zemljišta podupirati ekološku poljoprivredu.
Na prostoru Općine Viškovo poduzima se sljedeće:
 • smanjivanje korištenja kvalitetnog zemljišta za nepoljodjelske svrhe,
 • usmjeravanje na  proizvodnju zdrave hrane.
Plan poslovanja i program centra za brdsko planinsku poljoprivredu za 2012. pdf

09.09.2011.

Ugostiteljstvo i turizam

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama moguća je:
 • na područjima naselja
 • u izdvojenom građevinskom području izvan naselja za ugostiteljsko turističku djelatnost T-1/ Ronjgi
Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama u izdvojenom građevinskom području za izdvojene namjene provodi se posrednom provedbom, temeljem odredbi ovog Plana.
Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama u građevinskim područjima naselja provodi se neposrednom i posrednom provedbom temeljem odredbi ovog Plana.
U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za ugostiteljsko turističku djelatnost ne planira se stambena gradnja.

09.09.2011.

Ostale gospodarske djelatnosti

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe ostalih gospodarskih djelatnosti moguća je:
 • na područjima naselja
 • u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja
Za izgradnju građevina i korištenja površina za gradnju gospodarskih građevina određuju se slijedeći uvjeti provedbe:
 • neposredna provedba za gospodarske građevine koje svojim gabaritima i djelatnošću ne narušavaju integritet drugih namjena u neposrednom okruženju;
 • posredna provedba za gospodarske građevine unutar naselja koje svojim gabaritima ili djelatnošću zahtjevaju posebne uvjete uređenja prostora;
 • posredna provedba unutar površina za izdvojene namjene: K-1/ Poslovna zona Marinići i K-2 /Poslovna zona Marišćina;
Planom je dozvoljeno građenje građevina poslovne namjene: manji proizvodni, skladišni kompleksi, trgovina i trgovački kompleksi, manji obrtnički proizvodni pogoni, servisi, komunalne usluge i sl.