13.01.2015.

Rekonstrukcija društvenog doma u Marinićima

“Dom” u Marinićima građevina je javne polivalentne namjene. Izgrađena je prije više desetljeća i u tom periodu, razni komercijalni i društveni programi koji su bili smješteni u njoj, aktivno su generirali centralitet naselja. U tom smislu najvažniji je bio, i danas je, katni dvoranski prostor.
Tijekom vremena, razvojem lokalne zajednice, pojavila se potreba po preispitivanju stanja i redefiniranju programske strukture "doma" s osnovnim ciljem formiranja suvremenijeg društvenog polivalentnog centra. U tom smislu pristupilo se izradi programskih koncepcija te u konačnosti i projektne dokumentacije za rekonstrukcijske zahvate na korpusu zgrade.
 
U prvoj fazi, prije par godina, izvršena je adaptacija većeg dijela prizemne etaže za potrebe smještaja “Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora”.
 
Drugom fazom zahvata planira se radikalnije rekonstruirati građevinu zahvatima koji obuhvaćaju rekonstrukciju 1.kata, nadogradnju te dogradnju starog korpusa.
 
Idejno arhitektonsko rješenje - pročelje jugozapad
Idejno arhitektonsko rješenje - pročelje sjeveroistok
Idejno arhitektonsko rješenje - tlocrt kata

Rekonstrukcijskim zahvatima želi se organizirati  suvremeni društveni centar u funkciji lokalne zajednice. Uz mjesnu knjižnicu, izvedenu u 1.fazi rekonstrukcije, te sada aktivne socijalne i klupske sadržaje u suterenu građevine, osuvremeniti će se dvorana za društvena događanja, a u novoizgrađenim dijelovima zgrade osigurati će se dodatni prostori za rad društvenih i kulturnih udruga i političkih stranaka.
 
30.12.2011.

Rekonstrukcija i nadogradnja Općinske zgrade i Doma hrvatskih branitelja

Općina Viškovo namjerava krenuti u rekonstrukciju i nadogradnju Općinske zgrade i susjednog Doma hrvatskih branitelja, a završetkom ovog projekta centar mjesta dobit će sasvim novu vizuru.

U dva rekonstruirana objekta, što će biti spojena središnjim ostakljenim prostorom, smjestit će se prostorije za rad Općinske uprave, nova Općinska vijećnica, podružnica knjižnice i čitaonice Halubajska zora, te kulturni dom, za različita kulturna i društvena događanja.
 
Isto tako, omogućit će se prostor za smještaj općinske arhive, a ne manje važno, oba će objekta postati u potpunosti prilagođena za osobe s invaliditetom. Svoje prostore za rad dobit će i vijeća nacionalnih manjina. Osim toga, prostor caffe bara u sklopu općinske zgrade bit će uređen u skladu s modernim standardima. Oba objekta rekonstrukcijom će zadovoljiti potrebne energetske certifikate, a i grijanje prostorija bit će riješeno na energetski učinkovit način, putem solarnih kolektora. 
 
IDEJNO RJESENJE.pdf

 
30.12.2011.

Zavičajna kuća Zvončara

Općina Viškovo prepoznala je važnost kulturnog turizma u kojem vidi mogućnost razvoja svoga turističkog potencijala. Kao direktni rezultat implementacije plana razvoja turizma, odlučeno je krenuti u realizaciju projekta Zavičajne kuće Zvončara, od kojeg se očekuju mnogi pozitivni efekti na povećanje prepoznatljivosti Viškova kao interesantne turističke destinacije.
Može se zaključiti da sličnh projekata u Hrvatskoj ima jako malo, obzirom na bogato kulturno-povijesno nasljeđe.Lockacija Zavičajne kuće
smještena je unutar športsko-rekreacijske zone Halubjan, koja prema DPU-u ukupno iznosi 17,2 ha. Površina građevne čestice namijenjene za Kuću iznosi 3.100 m2, a vodi se pod društvenom namjenom s mogučnošću smještaja ugostiteljsko-turističke namjene (T) i trgovačke namjene (K). U okviru cjelokupne zone Halubjan, u planu je izgradnja sportsko-rekreativnih sadržaja koji će uz zatvorene objekte tipa dvorane za tenis, bazenskog kompleksa i trgovačkih programa, imati i vjžbališta na otvorenom, parkirališta i sl.
Lokacija se nalazi na izoliranom mjestu, na laganoj padini s koje se, s jedne strane, pruža pogled na dva nogometna igrališta u neposrednoj blizini, a s druge strane, na Kastav i obližnje brežuljke te u neposrednoj blizini županijske ceste (Rijeka-Klana-Rupa). 


Realizacijom projekta Zavičajna kuća zvončara želi se postići sljedeće:

  • Matični objekt zvončarima i drugim kulturno-umjetničkim udrugama koje su aktivne na  podruĉju Općine, sa prostorima za njihove potrebe (uprava društava, društvene prostorije, ekonomati za odlaganje rekvizita i sl.
  • Muzejski postav, kako bi se na jednom mjestu izložila i adekvatno prezentirala građa vezana za zvonĉare i njihovu tradiciju
  • Mogućnost održavanja radionica, predavanja, seminara i drugih događanja vezanih i nevezanih uz zvončare i ostale udruge
  • Uključivanje posjetitelja u programe i razvoj aktivnog kulturnog turizma
  • Objekt mora interaktivno i proaktivno promicati doživljaj koji se bazira na kulturno-umjetniĉkoj i gastronomskoj baštini kraja, na naĉin da posluje profitabilno.
 
IDEJNA STUDIJA.pdf

 
09.01.2012.

Interpretacijski centar Ivan Matetić Ronjgov

Interpretacijski centri su specijalizirane institucije čija je osnovna svrha komuniciranje značaja određenog nasljeđa. Danas takvi centri dobivaju sve veću ulogu u edukativnim programima, kako obaveznim tako i onim za u slobodno vrijeme.

Interpretacijski centar je zabavno-edukativnog karaktera i pomaže posjetiteljima da osvijeste, shvate i nauče povijest i značajke određene tematike.Spomen dom u Ronjgima – Ustanova "Ivan Matetić Ronjgov" pruža mogućnost upoznavanja sa životom Ivana Matetića Ronjgova kroz izloženu zbirku i glazbene zapise. Međutim, prostorija koja služi kao izložbeni prostor prilično je skučena i neadekvatna za veće grupe posjetitelja. Prostor pa tako ni sadržaj ne pruža nikakvu mogućnost interakcije niti stvaranja doživljaja života Ivana Matetića Ronjgova već na pasivan način izlaže pojedine segmente njegova stvaranja.
Ovaj projekt ima za cilj osposobiti Spomen dom u Ronjgima u objekt koji slijedi moderne koncepte komunicirajući i jačajući povijesni značaj i vrijednost Ivana Matetića Ronjgova.
 

Projektnim programom predviđena je izgradnja nove bine, prostorija uz binu i uredenje okoliša Spomen doma Ronjgi, nadstrešnice, te rekonstrukciju postojećeg sanitarnog čvora, na k.č. 3450 k.o. Marčelji. Projektnim programom izmjene i dopune lokacijske dozvole predviđena je izgradnja turističke info točke.

 
IDEJNI PROJEKT - izmjene i dopune.pdf
 

 

10.01.2017.

Sportska dvorana Halubjan

Zona obuhvata nalazi se u središnjem zapadnom dijelu Općine, pokraj županijske ceste Ž5021 Viškovo-Kastav, a zapadno od državne ceste u izgradnji oznake D427 Čvor Rujevica – Marišćina. Lokacija dvorane nalazi se unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone Halubjan /DPU 8/.

Građevina se sastoji od četiri etaže. U podrumskoj etaži nalaze se parkirna mjesta te igraća površina sa garderobnim dijelom. U prizemnoj etaži nalazi se glavni ulaz u sportski dio sa tribinama i pratećim prostorijama za gledatelje. U ostatku tlocrta nalaze se poslovne prostorije. Na I. katu u sportskom dijelu nalaze se prostorije namijenjene VIP gostima i mediji, sa dva reda tribina. Ostatak tlocrta je namijenjen poslovnim prostorima. Na II. katu nalaze se parkiranja te vertikalne komunikacije prema ostalim etažama. Građevina je položena na situaciju tako da maksimalno koristi karakteristike terena te se njima prilagođava, od glavnih ulaza u građevinu, sporednih ulaza, rampe za parkirnu etažu krova, ulaza u garažni dio u podrumu. Svaki od tih elemenata pomno je promišljen i pozicioniran na najbolju moguću lokaciju.