EU Projekti

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 3. srpnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Isti je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Od izrade prostornog plana Općine Viškovo, donesenog 2007. godine, prošlo je 10 godina. U navedenom vremenskom periodu, između ostalog, nastavila se demografska ekspanzija na području Općine, veliki porast broja stanovnika, pozitivan natalitet te gospodarski razvitak.  Posljedično, navedeno je pratio i veliki stupanj izgradnje, motorizacije te se povećalo prometno opterećenje svih prometnica na području Općine. Također, došlo je do promijene zakonskih propisa kao i planova više razine. Slijedom navedenog, bilo je nužno krenuti u izradu cjelovitih izmjena i dopuna plana za što je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi u 2017. godini.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobreno je sufinanciranje 100%, od čega EU osigurava 85%, a RH 15%.

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 8. veljače 2018. godine Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste - spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u Općini Viškovo. Navedeni ugovor zaključen je u sklopu Mjere 7,  Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. – „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste na način da će se izgraditi cesta dužine 237,84 m zajedno sa kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom te DTK mrežom. Navedena cesta važna je radi realizacije kapitalnih projekata Općine Viškovo – Zavičajne kuće zvončara i sportske dvorane.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 2.397.590,94 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 100% ukupno prihvatljivih troškova.

OPIS PROJEKTA:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) te Općina Viškovo (Korisnik bespovratnih sredstava) potpisali su dana 13. kolovoza 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Viškovo reciklira“. Navedeni ugovor sklopljen je temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europske unije – specifični cilj 6i1 - „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“.

Projekt „Viškovo reciklira“ predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Provedbom projekta želi se izgraditi svijest stanovnika i gospodarstvenika Općine Viškovo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Kohezijski fond

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 421.743,85 kuna, što predstavlja sufinanciranje u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta.

Pretplati se na EU Projekti