Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2018. godinu

Godina V - broj 9., četvrtak, 17. svibnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje 2017. - 2022. godine
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
- Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unaprijeđenje okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u 2018. godini

Godina V - broj 8., četvrtak, 26. travnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima

 

Godina V - broj 7., utorak, 10. travnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Rijeka Općine Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o prethodonj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Viškovo
- Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova vijeća mjesnih odbora i naknadi troškova i nagradi za rad članovaVijeća nacionalnih manjina i prestavnika nacionalnih manjina Općine Viškovo
- Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
- Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
- Odluka o izboru odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o izboru odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unapređenje okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o izboru Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
- Odluka o izboru Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- Oduka o izboru Odbora za sport, kulturu i tehničku kulturu
- Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje
- Odluka o izboru Odbora za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz fondova Europske unije
- Odluka o razješenju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
- Odluka o razješenju članova odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

Godina V - broj 6., srijeda, 30. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. za 2017. godinu Općine Viškovo
- Odluka br. 93/18. o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Godina V - broj 5., srijeda, 21. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
-Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
- I. izmjene i dopune Poslovnika o radu Kolegija Općinske načelnice
- Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kolegija Općinske načelnice

 

Godina V - broj 4., četvrtak, 8. ožujka 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo
- Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

 

Godina V - broj 3., četvrtak, 1. veljače 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
- Statut Općine Viškovo
- Odluka o mjerama za sprječavanje odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viškovo
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Viškovo
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, osim odvojenog sakupljanja komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, na području Općine Viškovo
- Odluka o dodjeli obavljanja usluge odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i zelenog otpada putem reciklažnog dvorišta Viškovo i mobilnog reciklažnog dvorišta kao usluge povezane s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viškovo
- Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju najboljih spotašica i sportaša Općine Viškovo
 

 

Godina V - broj 2., srijeda, 17. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Odluka br. 59/18. kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
- Odluka br.60/18. kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Viškovo 2015. - 2020. godine
- Odluka br. 61/18.  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima
- Odluka br. 62/18.  kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 1. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
- Odluka br. 63/18. o osnivanju radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina
- Ispravak Odluke o 10. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 

Godina V - broj 1., srijeda, 3. siječnja 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
- Plan prijma u slžbu u Općinu Viškovo za 2018. godinu
- Odluka o određivanju službenika za informiranje