Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2019. godinu

Godina VI - broj 10., četvrtak, 30. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

-2. Izmjena i dopuna plana prijma u službu Općine Viškovo za 2019. godinu

- Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo

-Izvješće o lokacijama i kol. odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Viškovo

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

- Odluka o donošenju 1. izmjene i dopune DPU rekreacijskog centra u Marčeljima (DPU 11)

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine viškovo za 2018. godinu

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2018. godinu

- Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo u 2019.g.

- Odluka o prijedlogu članova Nadzornog odbora Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

Godina VI -broj 9., petak, 24. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Odluka o naknadama službenika i namještenika Općine Viškovo za čl. u upravnim vijećima i nadzornim odborima ustanova i trg. dr.

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VI - broj 8., utorak, 7. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- 1. Izmjene i dopune plana prijma u službu Općine Viškovo za 2019. godinu

- 4. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VI - broj 7., četvrtak, 2. svibnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja j. usluge prikupljanja miješanog kom. otpada i biorazgradivog kom. otp

Godina VI. - broj 6., četvrtak, 11. travnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja te zaštitu i unapređenje okoliša i energetske učinkovitosti

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača

-Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 

-Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Društvenog centra Viškovo i parka Milihovo - DPU 15

-Odluka o proglašenju statusa javnog dobra

-Odluka o namjeni poslovnog prostora

-Odluka o namjeni poslovnog prostora

 

Godina VI. - BROJ 5., četvrtak, 28. ožujka 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

-Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Općine Viškovo

-Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu

 

Godina VI. - broj 4., petak, 08. ožujka 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

- Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja osnovne škole Marinići i dijea naselja Blažići

- Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3

- Odluka o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

- Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Viškovo

Godina VI., broj 3., utorak, 19. veljače 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

- Treće izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 

Godina VI. - broj 2., četvrtak, 31. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

-Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo

-Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupaka nabave u 2019. godini

-Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 /UPU 2/

-Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Viškovo

-Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći

-Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skbi

-Odluka broj 1 o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo za razdoblje 2019. do 2024. godine

-Odluka o komunalnom doprinosu

 

Godina VI. - broj 1., četvrtak 10. siječnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

-Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu