Centar za javno zdravstvo Viškovo

Voditelj ambulante: Darko Budimir, mag. sanit. ing.
Adresa: Marinići 9, 51216 Viškovo
Tel./Fax: 051/ 499 - 515
Radno vrijeme
s pacijentima:
Pon, Uto, Čet, Pet: 7,00-14,00 h
Srijeda: 13,00 - 19,00 h
Psihološko
savjetovalište:
Uto,Čet: 14,00-19,00 h
Srijeda: 8,00-13,00 h
Tel.:  051/ 499 - 516
   
Centar za javno zdravstvo Viškovo Nastavnog Zavoda za Javno zdravstvo PGŽ djeluje na adresi Marinići 9 (Dom Marinići). Područje nadležnosti obuhvaća Općinu Viškovo, te susjednu Općinu Klanu i Grad Kastav. Centar, za pacijente i poslovne subjekte nadležnog područja pruža usluge djelokruga rada Epidemiološkog, Zdravstveno-ekološkog i Mikrobiološkog Odjela, te Odjela za prevenciju ovisnosti i promociju mentalnog zdravlja.
Djelatni tim Centra, sačinjava liječnik, magistar sanitarnog inženjerstva, sanitarni tehničar i diplomirani psiholog.

Iz djelokruga epidemiološkog odjela, prema nadležnom stanovništvu tim Centra za javno zdravstvo Viškovo obavlja djelatnosti anketiranja i obrade zaraznih bolesti, terenske izvide i kućne posjete po epidemiološkim indikacijama, usluge obvezatnih i elektivnih cijepljenja, provedbu antirabične zaštite, sanitarne preglede i izdavanje sanitarnih knjižica, tečajeve higijenskog minimuma, usluge sanitarnog nadzora, uzorkovanja hrane, implementacije HACCP-a i internog audita, interne kontrole, te nadzor nad provedbom DDD mjera.

U prostorima Centra mještani mogu koristiti i usluge predaje i vađenja humanog materijala za bakteriološke, mikološke, virusološke, parazitološke i serološke pretrage koje se obavljaju u Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo (Mikrobiološki Odjel). Usluge uključuju vađenje krvi i briseva te primanje materijala za pretrage stolice, perianalnog otiska, pretrage iskašljaja (sputuma), briseva oka, briseva nosa, ždrijela i nasofarinksa, briseva rane, krvi za serološke pretrage, pretrage mokraće (urina) i urogenitalne pretrage i briseve (bris uretre i pretraga ejakulata), na uputnicu sektorskog liječnika ili privatno.

Iz djelokruga zdravstveno-ekološkog odjela, provode se usluge uzorkovanja i analize tla, zraka i vode, te posebne usluge prema privatnim subjektima.

Također provodi se kontinuirani nadzor provedbe DDD mjera na i oko odlagališta otpada, te analiza vode i zraka.

Mještani Općine Viškovo i gravitirajućeg područja, u Centru za javno zdravstvo Viškovo, mogu koristiti i besplatne usluge diplomiranog psihologa u "savjetovalištu otvorenih vrata".

Savjetovalište je namijenjeno djeci i mladima, kao i njihovim roditeljima, koji mogu doći bez uputnice liječnika, a primit će povjerljive i besplatne usluge individualnog i obiteljskog savjetovanja.

Dolazak u Savjetovalište potrebno je prethodno najaviti telefonom na 499-516.