Gospodarstvo i urbanizam

Prostornim planom određeni su prostori za smještaj gospodarskih sadržaja i to:

 • u građevinskim područjima naselja
 • unutar površina za izdvojene namjene
 • izvan građevinskog područja.

Gospodarske djelatnosti smještaju se u prije navedene prostore uz uvjet da racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zaštitom okoliša.

Prostornim planom određeni su gospodarski sadržaji slijedećih djelatnosti:

Na području Općine Viškovo šumske površine su Šume gospodarske namjene (ŠGN).
Smještaj gospodarskih djelatnosti u šumarstvu prikazan je u kartografskom prikazu br. 1: »Korištenje i namjena prostora«.
Na prostoru Općine Viškovo poduzeti će se sljedeće:

 • održavati postojeće šume putem očuvanja i pravilnog gospodarenja,
 • povećati zaštitu šuma od zagađivača, požara, nametnika i bolesti te drugih negativnih utjecaja na njih,
 • djelovati na očuvanje šuma i to prvenstveno autohtonih.

Na području Općine Viškovo poljoprivrede površine, odnosno vrijedne obradive površine namijenjene primarno poljoprivrednoj proizvodnji (P-2), dijele se na:

 • oranice i vrtovi
 • livade
 • voćnjaci.

Smještaj vrijednih obradivih površina prikazan je u kartografskom prikazu br. 1: »Korištenje i namjena prostora«.
U svrhu zaštite prostora cilj je u korištenju poljoprivrednog zemljišta podupirati ekološku poljoprivredu.
Na prostoru Općine Viškovo poduzima se sljedeće:

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizama moguća je:

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe ostalih gospodarskih djelatnosti moguća je:

 • na područjima naselja
 • u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja

Za izgradnju građevina i korištenja površina za gradnju gospodarskih građevina određuju se slijedeći uvjeti provedbe:

Pretplati se na Gospodarstvo i urbanizam