Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, broj 25/13., 85/15., 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“, broj: 25/13., 85/15., 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
 
Službenik za informiranje
 
Općina Viškovo javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Viškovo na sljedeće moguće načine:

 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pisarnica@opcina-viskovo.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/ u uredovno radno vrijeme.
 • putem telefona na broj: 051 503 771
 • putem faksa na broj: 051 257 521

Službenik za informiranje: Gracijano Gregorović, struč. spec. oec.
Odluka o određivanju službenika za informiranje
 
Adresa/sjedište službenika za informiranje: Vozišće 3, 51216 Viškovo
 
Tel. službenika za informiranje: 051 503 771
 
Fax službenika za informiranje: 051 257 521
 
E-mail službenika za informiranje:
pisarnica@opcina-viskovo.hr
gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr

 Radno vrijeme: 

ponedjeljak, srijeda, četvrtak
8.30 - 11.00

utorak
13.00 -17.00

 

Naknada za pristup informacijama
 
Općina Viškovo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13., 85/15.).
 
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura  za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
 
NAPOMENA:
 
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Viškovo izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju

 1. Zakon o pravu na pristup infomacijama
  ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka
  ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka
  ("Narodne novine" broj 79/07, 86/12)
 4. Zakon o medijima
  ("Narodne novine" broj 59/04, 84/11, 81/13)
 5. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
  ("Narodne novine" broj 83/14)
 6. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  (»Narodne novine«, broj 83/14)
 7. Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14)
Pretplati se na Pristup informacijama