Općinska načelnica   Sanja Udović, dipl.oec.
     
Zamjenik općinske načelnice   Denis Mladenić, dipl.iur.
     
Predsjednik Općinskog vijeća   Bojan Kurelić
     
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   Robert Simčić, dipl. oec
     
     
Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća i kadrovske poslove i poslove informiranja   Lara Ugrina Kolarević, dipl. iur.