Natječaji

14.11.2023

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor djelatnika Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” (Broj: 83/2023 od 17.10.2023. godine), a sukladno odredbi članka 22. Statuta javne ustanove u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“, (Broj: 1/2022 od dana 11. studenog 2022. godine), ravnatelj Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara”, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor djelatnika Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” :

1. Stručni suradnik za organizaciju i provođenje kulturnih i edukativnih programa (3 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za stručnog suradnika za organizaciju i provođenje kulturnih i edukativnih programa Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno završen najmanje sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), u području društvenih ili humanističkih znanosti

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) znanje najmanje dva strana jezika od kojih jedan mora biti engleski jezik, u govoru i pismu

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

2. Administrator (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za administratora Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno završen najmanje sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), u području društvenih znanosti, smjer ekonomija

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) aktivno znanje jednog stranog jezika

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

3. Tehničara za održavanje (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za tehničara za održavanje Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju, tehničkog ili informatičkog smjera

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) položen ispit za zaštitu od požara

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije

f) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

4. Domara (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za domara Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju, tehničkog smjera

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) položen ispit za voditelja kotlovnice

d) poznavanje rada na računalu

e) položen vozački ispit B kategorije

f) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

5. Domaćica (1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme)

Za domaćicu Javne ustanove u kulturi “Kuća halubajskega zvončara” može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

a) srednja stručna sprema/završena osnovna škola

b) najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

c) utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjeti natječaja dostupni na poveznici.

30.10.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u postupku provedbe natječaja za prijam u službu službenika na radno mjesto “Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara te poslove civilne zaštite”, dana 26. listopada 2023. godine donosi

Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

16.10.2023

Nadzorni odbor KD Kastav Viškovo d.o.o. dana 16. listopada 2023. godine raspisao je javni natječaj za imenovanje člana Uprave KD Kastav Viškovo d.o.o.  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja Gradu Kastvu na adresu Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, putem pošte ili osobno u uredovno radno vrijeme pisarnice.

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

IZJAVA

12.10.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto "Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte".

Odluka o poništenju natječaja

26.09.2023

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registra, te poslove civilne zaštite objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinjama 

12.09.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju oglasa za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara".

Odluka o poništenju oglasa

12.09.2023

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji dijela nekretnine i raspisivanju javnog natječaja, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 12. rujna 2023. godine raspisan javni natječaj za prodaju dijela nekretnine. 

TEKST NATJEČAJA

Na radno mjesto Stručnog suradnika za EU fondove, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“broj br. 97/2023 i web stranici Općine Viškovo dana 25. kolovoza 2023. godine, izabrana je kandidatkinja Maja Pratengrazer.

11.09.2023

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto stručnog suradnika za EU fondove u Jedinstveni upravni odjel, objavljuje:

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinjama 

06.09.2023

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/23 , 8/23 i 11/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte

Podaci uz natječaj

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti 

25.08.2023

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/23 , 8/23 i 11/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Stručni suradnik za EU fondove

Podaci uz natječaj

25.08.2023

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2023. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj:  1/23 , 8/23 i 11/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za upravljanje objektima i uređajima komunalne infrastrukture, grobljem, za ažuriranje baze podataka i registara te poslove civilne zaštite 

Podaci uz natječaj

02.08.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu EU projekata".

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

02.08.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infratstrukture, prostorno planiranje i EU projekte".

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

02.08.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za izgradnju objekata".

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

02.08.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture, uređenje prometa i javni prijevoz putnika".

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

02.08.2023

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu vježbenika za radno mjesto "Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje".

Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu

 

01.08.2023

Na radno mjesto voditelj Odsjeka ureda načelnika, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“broj br. 69/2023 i web stranici Općine Viškovo dana 28. lipnja 2023. godine, izabrana je kandidatkinja DOROTEA VITASOVIĆ, dipl.iur.

Pretplati se na Natječaji