EU Projekti

22.10.2019

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisale su Ugovor o financiranju projekta „Dječji  vrtić Viškovo – područni objekt u Marčeljima (rekonstrukcija objekta)”. 
Navedeni projekt sufinancira se u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Realizacijom projekta postojeća nedovršena zgrada bez namjene, u naravi prizemnica površine cca 100 m2, obnovit će se za potrebe područnog dječjeg vrtića s dvije vrtićke grupe, etažnosti P+1. Ukupna bruto površina vrtića iznosit će oko 300 m2 te će, sukladno Državnom pedagoškom standardu, omogućiti smještaj za 50-ak djece. Osim obnove postojeće zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića te uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta. Također, u sklopu ovog projekta dodatno će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/ica i sl. Realizacijom projekta očekuje se značajan doprinos lokalnoj zajednici budući da je Općina Viškovo već niz godina u vrhu Republike Hrvatske s obzirom na stopu nataliteta te postoji značajna potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u vrtićima. Također, lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi u centru. 

.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 3.659.040,00 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 53,92% ukupno prihvatljivih troškova.

22.10.2019

Općina Viškovo je partner na projektu „LO.PA.Z. PLUS“. Nositelj projekta je Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., dok se u ulozi ostalih partnera javljaju Centar Tehničke kulture Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, HGK – Županijska komora Rijeka, HOK – Obrtnička komora PGŽ, HZZ – Regionalni ured Rijeka. Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda i ukupna vrijednost projekta je 2.000.000,00 kn i traje 30 mjeseci. Cilj projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Provođenjem projektnih aktivnosti, među ostalim, 85 osoba usvojit će nove vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva. Osim toga, ojačat će se kapaciteti 60 članova zaposlenika LPZ za daljnju održivost projekta.

22.10.2019

Projekt „Od prevencije do zdravlja” uspješno je prijavila Općina Viškovo kao prijavitelj te u projekt uključila i Općinu Lopar kao partnera. Za provođenje niza projektnih aktivnosti odobreno je 100-postotno financiranje odnosno 496.914,53 kune iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2, Investicijskog prioriteta 9.iv, Specifičnog cilja 9.iv.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014-2020.

Svrha je projekta potaknuti stanovništvo na promišljanje o važnosti zdravog načina života. S ciljem prevencije raka pluća organizirat će se medijska kampanja protiv pušenja pod nazivom „Postanite i ostanite nepušač” te razne edukacije, seminari i radionice koje će biti usmjerene na prevenciju stresa, poticanje kretanja te zdrave prehrane. Sukladno tome, organizirat će se manifestacija „Tjedan zdravlja” tijekom kojeg će se posjetitelji upoznati s konceptom zdrave prehrane, rizicima aktivnog i pasivnog pušenja, mogućnostima rekreacije, tehnikama opuštanja i nošenja sa stresom - sve s ciljem podizanja kvalitete života na višu razinu. Po dvije manifestacije Tjedan zdravlja održat će se u Viškovu i Loparu,  organizirati 13 radionica/predavanja i seminara te jedna javna tribina na temu rizika od pušenja te predavanje o metodama prestanka pušenja.

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području općina Viškovo i Lopar. Specifični cilj projekta je promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti stanovnika o važnost prevencije bolesti.

Projekt „Od prevencije do zdravlja” pridonijet će povećanju znanja i svijesti o važnosti promicanja zdravlja i prevenciji bolesti raka pluća, a svoje će aktivnosti usmjeriti na promicanje zdravih navika i zdravlja. Općine Viškovo i Lopar fokusiraju se na ciljane skupine: mlađe od 25 godina, starije od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi primjene zdravih životnih navika u svakodnevnom životu.

 

22.10.2019

Ukupna vrijednost projekta:
1.030.775,60 kuna (100% financiranje)
Razdoblje provedbe: rujan 2018.-rujan 2020.

Prijavitelj projekta: Općina Viškovo 
Partneri na projektu: Grad Bakar i Općina Skrad
Kako bi se doprinijelo povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina te umanjila opasnost od socijalne isključenosti prijavitelj i partneri osmislili su projekt „Znanjem do posla“ koji potiče provedbu aktivnosti kao što su uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih te poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti, kao i individualizirani pristup radu s pripadnicima ciljanih skupina kroz usluge mentorstva. Projektom je predviđena provedba 13 verificiranih programa (rukovatelj crpkom za beton i mikserom, bravar, dadilja, gerontodomaćica, rad s motornom pilom, upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima, zavarivač MIG MAG postupkom, zavarivač REL postupkom, zavarivač TIG postupkom, rukovatelj viličarom, rukovatelj autodizalicom, rukovatelj motornom kosilicom, rukovatelj bagerom) obrazovanja odraslih za 55 osoba - pripadnika marginaliziranih skupina. Osim edukacije marginaliziranih skupina predviđena je i edukacija mentora koja uključuje psihologiju podučavanja komuniciranja te motivacijske strategije.

Projektnu ciljanu skupinu čine pripadnici marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposleni, korisnici zajamčene minimalne naknade i stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama. Njih će se kroz edukacije motivirati i pružiti pomoć u povećanju zapošljivosti, približavanju tržištu rada i socijalnoj isključenosti osoba.

Opći cilj projekta je povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama na području općine Viškovo, Skrada i Grada Bakra“. Specifični ciljevi su jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba, osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina provedbom pružanja usluga mentorstva, jačanje kapaciteta stručnjaka. Očekivani rezultat je rast zapošljavanja marginaliziranih skupina nakon provedbe projekta kroz javne radove te u privatnom sektoru.

22.10.2019

Ukupna vrijednost projekta:

2.715.572,50 kuna (100% financiranje)

Razdoblje provedbe:

siječanj 2019. – srpanj 2021.

Projektom „Ruke pomažu“ zaposleno je 6 žena/gerontodomaćica koje pružaju potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo dok je na području Općine Klana zaposleno 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika. 

Projektom “Ruke pomažu” želi se utjecati na povećanje zapošljivosti nezaposlenih žena budući da će temeljem ovog projekta steći novo radno iskustvo, ali i mogućnost dodatnog osposobljavanja. Očekuje se da će ovaj projekt utjecati na preranu institucionalizaciju i poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi te osoba u nepovoljnom položaju budući da će im se pružiti:

• pomoć u dostavi namirnica

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika

• pomoć pri oblačenju i svlačenju

• briga o higijeni

• pomoć u socijalnoj integraciji

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…)

• pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

• pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Osim Općine Klana koja se javlja u ulozi partnera, obvezni partneri su na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Ciljanu skupinu čine nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a i to žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Dodatna vrijednost projekta je osposobljavanje uključenih žena za poslove gerontodomaćice i stjecanje isprave o završenom osposobljavanju te upis na početni tečaj informatike.

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 3. srpnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Isti je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Od izrade prostornog plana Općine Viškovo, donesenog 2007. godine, prošlo je 10 godina. U navedenom vremenskom periodu, između ostalog, nastavila se demografska ekspanzija na području Općine, veliki porast broja stanovnika, pozitivan natalitet te gospodarski razvitak.  Posljedično, navedeno je pratio i veliki stupanj izgradnje, motorizacije te se povećalo prometno opterećenje svih prometnica na području Općine. Također, došlo je do promijene zakonskih propisa kao i planova više razine. Slijedom navedenog, bilo je nužno krenuti u izradu cjelovitih izmjena i dopuna plana za što je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi u 2017. godini.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobreno je sufinanciranje 100%, od čega EU osigurava 85%, a RH 15%.

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 8. veljače 2018. godine Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste - spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u Općini Viškovo. Navedeni ugovor zaključen je u sklopu Mjere 7,  Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. – „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste na način da će se izgraditi cesta dužine 237,84 m zajedno sa kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom te DTK mrežom. Navedena cesta važna je radi realizacije kapitalnih projekata Općine Viškovo – Zavičajne kuće zvončara i sportske dvorane.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 2.397.590,94 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 100% ukupno prihvatljivih troškova.

OPIS PROJEKTA:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) te Općina Viškovo (Korisnik bespovratnih sredstava) potpisali su dana 13. kolovoza 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Viškovo reciklira“. Navedeni ugovor sklopljen je temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europske unije – specifični cilj 6i1 - „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“.

Projekt „Viškovo reciklira“ predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Provedbom projekta želi se izgraditi svijest stanovnika i gospodarstvenika Općine Viškovo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Kohezijski fond

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 421.743,85 kuna, što predstavlja sufinanciranje u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta.

EMISIJE I REKLAMA

REKLAMA 5/2019 - https://www.youtube.com/watch?v=aUGsu6jyHfw

TV REKLAMA KOMPOSTIRANJE - https://www.youtube.com/watch?v=09b9WDm4nJs

EMISIJA 5.4.2019. - https://www.youtube.com/watch?v=MBvwE255S6I

EMISIJA 7.6.2019. - https://www.youtube.com/watch?v=H64J8eWWl3k

EMISIJA 13.02.2020. - https://www.youtube.com/watch?v=aGevj7N-smE

EMISIJA 28.02.2020.- https://www.youtube.com/watch?v=WuL7VFy4sMc

Pretplati se na EU Projekti