EU Projekti

26.07.2021

Naziv projekta: „Povežimo se baštinom“ – Izgradnja i opremanje Kuće halubajskega zvončara;

Nositelj: Grad Rijeka

Partneri: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Opatija, Općina Čavle, Općina Klana, Općina Kostrena, Općina Lovran, Općina Mošćenička Draga, Općina Viškovo, Turistička zajednica Grada Rijeke;

Trajanje projekta: prosinac 2018. – prosinac 2022.

Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

26.07.2021

Naziv projekta: "Pomoć i podrška starijim osobama kroz razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga“;

Nositelj: Udruga umirovljenika Viškovo

Partner: Općina Viškovo

Trajanje projekta: 24 mjeseca (projekt je u postupku ocjenjivanja)

Predviđeno je 100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 1.984.261,16 kn;

O projektu: U sklopu projekta predviđena je uspostava socijalna usluga – Pomoć u kući usmjerena za osobe u dobi od 65 godina nadalje. Projekt predviđa uređenje prostora Udruge umirovljenika Viškovo s ciljem stvaranja ugodnog i funkcionalnog prostora u kojem će se za ciljanu skupinu organizirati pravno savjetovanje te psihosocijalna podrška te ostali zanimljivi kreativni, kulturni, edukacijski i rekreacijski sadržaji. Navedene aktivnosti će zasigurno doprinijeti prevenciji prerane institucionalizacije ciljane skupine.

26.07.2021

Naziv projekta: „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno – ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“

Nositelj: Općina Viškovo

Partneri: Grad Kastav i Dječji vrtić Zlatna ribica Kostrena

Trajanje projekta: 24 mjeseca (veljača 2021. – veljače 2023.)

Projekt se 100% financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 2.469.954,58 kn;

O projektu: Cilj projekta su rehabilitacijski tretmani i uspostava mobilnog tima za djecu s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djecu slabijeg socijalno-ekonomskog statusa kojima će se omogućiti uključivanje u sportske aktivnosti, formiranje kvalitetnog prostora za provođenje rehabilitacijskih tretmana unutar kojeg će se urediti senzorna soba u sklopu Osnovne škole Sveti Matej Viškovo, a pristup senzornoj sobi omogućit će se postavljanjem nadstrešnice i rampe za osobe smanjene pokretljivosti. Formirat će se i mobilni tim u sastavu: psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik dok će se za rehabilitacijske tretmane u sklopu senzorne sobe i kabineta angažirati defektolog, logoped i psiholog. Didaktička oprema nabavit će se i za područje Kastva te Kostrene. Projekt će imati i svoj sportsko-rekreacijski segment jer će se angažirati treneri za organizaciju atletske škole i škole trčanja. Iz ovih sportskih aktivnosti proizlazi i dodatna vrijednost projekta odnosno njegov inkluzivan pristup jer će projekt omogućiti djeci s teškoćama u razvoju i djeci urednog razvoja da se zajednički uključe u sportske aktivnosti.

26.07.2021

Naziv projekta: „Dostojanstvena starost u vlastitom domu – socijalne usluge urbane aglomeracije Rijeka“;

Nositelj: Hrvatski Crveni križ - gradsko društvo Crvenog križa Opatija

Partner: Općina Viškovo

Trajanje projekta: 24 mjeseca (travanj 2021. – travanj 2023.)

Predviđeno je 100% financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 1.987.142,26 kn;

O projektu: Projektom se želi unaprijediti kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba treće životne dobi i osoba s invaliditetom kroz programe - Pomoć u kući te Posudionica medicinske opreme i pomagala na području Urbane aglomeracije Rijeka uključujući i Općinu Viškovo. Crveni križ Opatija planira zapošljavanje gerontodomaćica koje će pružati pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama i osobama s invaliditetom u vidu uređenja kućnog prostora, nabavke namirnica, pomoći u higijenskim potrebama, pripreme obroka, pomoći u obavljanju nekih za život važnih zadaća. Predviđena je i nabavka medicinske opreme i pomagala (kreveta, anatomskih madraca, invalidskih kolica i hodalica i sl.) te vozila, ali i zapošljavanje skladištara koji će biti zadužen za razvoženje i montažu opreme u domove potencijalnih korisnika.

Naziv projekta: „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo”

Nositelj: Općina Viškovo;

Dana 18. prosinca 2020.g. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (PT1)  i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) na iznos prihvatljivih 15.154.628,60 kn od čega je financiranje od strane EU: 11.987.311,22 kn. Sredstva su dodijeljena temeljem provedenog Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu privremenog poziva „Sustav poduzetničkih zona“, referentna oznaka: KK.03.1.2.23.

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2019. do 1. studenog 2022. godine;

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 20.566.464,60 kn;

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 15.154.628,60 kn;

Odobrena bespovratna sredstva: 11.987.311,22 kn;

Projekt se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opis projekta:

Projekt se sastoji od aktivnosti ulaganja u izgradnju osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture na području Radne zone Marišćina K-2 s ciljem razvoja i poboljšanja kvalitete i dostupnosti fizičke poduzetničke infrastrukture na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka. Provedbom ovog projekta želi se potaknuti unaprjeđenje poduzetničke klime na način da se privuku novi investitori i stvore mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka. razvoj radne zone Marišćina K-2 doprinosi gospodarskom te socio-ekonomskom  napretku lokalnog i šireg zemljopisnog područja. Projekt obuhvaća izgradnju 1. i 2. faze nerazvrstane ceste (prometnica GMU 1) s pripadajućom infrastrukturom (vodovodna instalacija, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, telekomunikacijska mreža, koridor plina i niskonaponska električna instalacija) i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2. Na kraju prometnice predviđeno je okretište uz koju je formirana manja parkirna površina na kojoj su organizirana 6 parkirnih mjesta za osobna vozila, 1 parkirno mjesto za osobe sa smanjenom pokretljivošću i 2 parkirna mjesta za sustav punionice elektromotornih vozila s fotonaponskim sustavom. Površina zahvata koji uključuje dio prometnice GMU 1 i platoe iznosi cca 26.199,00 m2. Projekt se provodi kroz 4 elementa provedbe.

1. ulaganje u izgradnju

2. projektno-tehnička dokumentacija

3. upravljanje projektom

4. promidžba i vidljivost.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je razvoj fizičke poduzetničke infrastrukture Radne zone Marišćina K-2 na području Općine Viškovo, Urbane aglomeracije Rijeka, kroz izgradnju nove infrastrukture dok su specifični ciljevi:

- revitalizacija radne zone i privlačenje investitora

- zadržavanje radno sposobnog stanovništva na području Općine

- povećanje konkurentnosti Općine i životnog standarda stanovnika Općine s većim mogućnostima zaposlenja

Izgradnjom  i opremanjem infrastrukture ostvariti će se preduvjeti za investicijama u izgradnju novih poduzetničkih kapaciteta. Izgradnjom kompletne komunalne, energetske, elektrokomunikacijske i prometne infrastrukture povećati će se kapacitet zone za daljnji razvoj i pružanje potpore poduzetništvu.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Savjetnik za izgradnju objekata javne i društvene namjene, komunalne infrastrukture, prostorno planiranje i EU projekte

Zvonimir Vidović, dipl.ing.građ.

Tel: 051/503-785

E-mail: zvonimir.vidovic@opcina-viskovo.hr

 

OPIS PROJEKTA: 

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 7. listopada 2019. godine Ugovor o financiranju za projekt "Uređenje dječjeg igrališta u Vrtačama". Isti je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, referentni broj natječaja: 04-00020, u okviru mjere 19 "LEADER-CLLD".

Realizacijom projekta postojeći neuređeni teren u ulici Vrtače, na južnom dijelu k.č. 1624/1, k.o. Marčelji, u vlasništvu Općine Viškovo, uredit će se za potrebe dječjeg igrališta. Površina obuhvata koja je namijenjena za uređenje dječjeg igrališta iznosi oko 1.530m2. Temeljem ovog projekta predviđena je postava sprava za igru za djecu. Oko sprava postavit će se apsorbirajuća podloga te komunalna oprema - klupe, koševi za smeće i rasvjetna tijela. Uz dječje igralište planira se uređenje parkirališta za posjetioce parka. Pješačka površina dječjeg igrališta planira se urediti parkovnom rizlom. Opći cilj projekta je uređenje novog dječjeg igrališta na području općine Viškovo, posebice u dijelovima naselja u kojima je veliki broj stambenih zgrada u kojima žive mlade obitelji s malom djecom te nedostaje potrebnih sadržaja.

Projektom će se ostvariti i specifični ciljevi:

  • Omogućavanje jednolikog razvoja cijelog područja Općine.
  • Poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine, posebice djece i njihovih roditelja.
  • Osigurati dodatne sadržaje za igru, druženje i učenje.
  • Osiguravanje primjerenog mjesta za igru djece u sigurnom okruženju.
  • Omogućavanje kvalitetnog provođenje vremena na otvorenom.
  • Poticati djecu i mlade na aktivniji i zdraviji način života.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT: 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE: 

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 347.523,50 kuna, od čega EU osigurava 90%, a RH 10% te isto predstavlja sufinanciranje od 80% ukupno prihvatljivih troškova.

22.10.2019

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisale su Ugovor o financiranju projekta „Dječji  vrtić Viškovo – područni objekt u Marčeljima (rekonstrukcija objekta)”. 
Navedeni projekt sufinancira se u sklopu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Realizacijom projekta postojeća nedovršena zgrada bez namjene, u naravi prizemnica površine cca 100 m2, obnovit će se za potrebe područnog dječjeg vrtića s dvije vrtićke grupe, etažnosti P+1. Ukupna bruto površina vrtića iznosit će oko 300 m2 te će, sukladno Državnom pedagoškom standardu, omogućiti smještaj za 50-ak djece. Osim obnove postojeće zgrade, projektom je predviđeno i opremanje vrtića te uređenje pratećeg okoliša i dječjeg igrališta. Također, u sklopu ovog projekta dodatno će se zaposliti odgajatelji i prateće osoblje – spremač/ica, kuhar/ica i sl. Realizacijom projekta očekuje se značajan doprinos lokalnoj zajednici budući da je Općina Viškovo već niz godina u vrhu Republike Hrvatske s obzirom na stopu nataliteta te postoji značajna potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u vrtićima. Također, lokacija objekta u naselju Marčelji omogućava disperziranost potrebnih sadržaja iz središnjeg naselja Viškovo čime se osigurava bolji životni standard i ravnomjerniji razvoj cijelog područja Općine kao i lakša pristupačnost potrebnim sadržajima te smanjenje gužvi u centru. 

.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

 

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 3.659.040,00 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 53,92% ukupno prihvatljivih troškova.

22.10.2019

Općina Viškovo je partner na projektu „LO.PA.Z. PLUS“. Nositelj projekta je Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., dok se u ulozi ostalih partnera javljaju Centar Tehničke kulture Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka, HGK – Županijska komora Rijeka, HOK – Obrtnička komora PGŽ, HZZ – Regionalni ured Rijeka. Projekt je financiran od strane Europskog socijalnog fonda i ukupna vrijednost projekta je 2.000.000,00 kn i traje 30 mjeseci. Cilj projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima. Provođenjem projektnih aktivnosti, među ostalim, 85 osoba usvojit će nove vještine i kompetencije za tržište rada i ulazak u svijet poduzetništva. Osim toga, ojačat će se kapaciteti 60 članova zaposlenika LPZ za daljnju održivost projekta.

22.10.2019

Projekt „Od prevencije do zdravlja” uspješno je prijavila Općina Viškovo kao prijavitelj te u projekt uključila i Općinu Lopar kao partnera. Za provođenje niza projektnih aktivnosti odobreno je 100-postotno financiranje odnosno 496.914,53 kune iz Europskog socijalnog fonda u okviru Prioritetne osi 2, Investicijskog prioriteta 9.iv, Specifičnog cilja 9.iv.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali” za razdoblje 2014-2020.

Svrha je projekta potaknuti stanovništvo na promišljanje o važnosti zdravog načina života. S ciljem prevencije raka pluća organizirat će se medijska kampanja protiv pušenja pod nazivom „Postanite i ostanite nepušač” te razne edukacije, seminari i radionice koje će biti usmjerene na prevenciju stresa, poticanje kretanja te zdrave prehrane. Sukladno tome, organizirat će se manifestacija „Tjedan zdravlja” tijekom kojeg će se posjetitelji upoznati s konceptom zdrave prehrane, rizicima aktivnog i pasivnog pušenja, mogućnostima rekreacije, tehnikama opuštanja i nošenja sa stresom - sve s ciljem podizanja kvalitete života na višu razinu. Po dvije manifestacije Tjedan zdravlja održat će se u Viškovu i Loparu,  organizirati 13 radionica/predavanja i seminara te jedna javna tribina na temu rizika od pušenja te predavanje o metodama prestanka pušenja.

Opći cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području općina Viškovo i Lopar. Specifični cilj projekta je promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti stanovnika o važnost prevencije bolesti.

Projekt „Od prevencije do zdravlja” pridonijet će povećanju znanja i svijesti o važnosti promicanja zdravlja i prevenciji bolesti raka pluća, a svoje će aktivnosti usmjeriti na promicanje zdravih navika i zdravlja. Općine Viškovo i Lopar fokusiraju se na ciljane skupine: mlađe od 25 godina, starije od 54 godine, zaposlene i samozaposlene osobe, nezaposlene uključujući dugotrajno nezaposlene te neaktivno stanovništvo kojima će se pružiti edukacija, pomoć i motivacija radi primjene zdravih životnih navika u svakodnevnom životu.

 

22.10.2019

Ukupna vrijednost projekta:
1.030.775,60 kuna (100% financiranje)
Razdoblje provedbe: rujan 2018.-rujan 2020.

Prijavitelj projekta: Općina Viškovo 
Partneri na projektu: Grad Bakar i Općina Skrad
Kako bi se doprinijelo povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina te umanjila opasnost od socijalne isključenosti prijavitelj i partneri osmislili su projekt „Znanjem do posla“ koji potiče provedbu aktivnosti kao što su uključivanje u verificirane programe obrazovanja odraslih te poboljšanje socijalnih vještina i unapređenje zapošljivosti, kao i individualizirani pristup radu s pripadnicima ciljanih skupina kroz usluge mentorstva. Projektom je predviđena provedba 13 verificiranih programa (rukovatelj crpkom za beton i mikserom, bravar, dadilja, gerontodomaćica, rad s motornom pilom, upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima, zavarivač MIG MAG postupkom, zavarivač REL postupkom, zavarivač TIG postupkom, rukovatelj viličarom, rukovatelj autodizalicom, rukovatelj motornom kosilicom, rukovatelj bagerom) obrazovanja odraslih za 55 osoba - pripadnika marginaliziranih skupina. Osim edukacije marginaliziranih skupina predviđena je i edukacija mentora koja uključuje psihologiju podučavanja komuniciranja te motivacijske strategije.

Projektnu ciljanu skupinu čine pripadnici marginaliziranih skupina - dugotrajno nezaposleni, korisnici zajamčene minimalne naknade i stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama. Njih će se kroz edukacije motivirati i pružiti pomoć u povećanju zapošljivosti, približavanju tržištu rada i socijalnoj isključenosti osoba.

Opći cilj projekta je povećati mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama na području općine Viškovo, Skrada i Grada Bakra“. Specifični ciljevi su jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba, osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih vještina provedbom pružanja usluga mentorstva, jačanje kapaciteta stručnjaka. Očekivani rezultat je rast zapošljavanja marginaliziranih skupina nakon provedbe projekta kroz javne radove te u privatnom sektoru.

22.10.2019

Ukupna vrijednost projekta:

2.715.572,50 kuna (100% financiranje)

Razdoblje provedbe:

siječanj 2019. – srpanj 2021.

Projektom „Ruke pomažu“ zaposleno je 6 žena/gerontodomaćica koje pružaju potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo dok je na području Općine Klana zaposleno 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika. 

Projektom “Ruke pomažu” želi se utjecati na povećanje zapošljivosti nezaposlenih žena budući da će temeljem ovog projekta steći novo radno iskustvo, ali i mogućnost dodatnog osposobljavanja. Očekuje se da će ovaj projekt utjecati na preranu institucionalizaciju i poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi te osoba u nepovoljnom položaju budući da će im se pružiti:

• pomoć u dostavi namirnica

• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika

• pomoć pri oblačenju i svlačenju

• briga o higijeni

• pomoć u socijalnoj integraciji

• pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…)

• pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo

• pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

Osim Općine Klana koja se javlja u ulozi partnera, obvezni partneri su na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Ciljanu skupinu čine nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a i to žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Dodatna vrijednost projekta je osposobljavanje uključenih žena za poslove gerontodomaćice i stjecanje isprave o završenom osposobljavanju te upis na početni tečaj informatike.

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 3. srpnja 2018. godine Ugovor o sufinanciranju za izradu II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viškovo. Isti je potpisan temeljem provedenog Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Od izrade prostornog plana Općine Viškovo, donesenog 2007. godine, prošlo je 10 godina. U navedenom vremenskom periodu, između ostalog, nastavila se demografska ekspanzija na području Općine, veliki porast broja stanovnika, pozitivan natalitet te gospodarski razvitak.  Posljedično, navedeno je pratio i veliki stupanj izgradnje, motorizacije te se povećalo prometno opterećenje svih prometnica na području Općine. Također, došlo je do promijene zakonskih propisa kao i planova više razine. Slijedom navedenog, bilo je nužno krenuti u izradu cjelovitih izmjena i dopuna plana za što je Općinsko vijeće donijelo Odluku o izradi u 2017. godini.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobreno je sufinanciranje 100%, od čega EU osigurava 85%, a RH 15%.

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 8. veljače 2018. godine Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste - spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u Općini Viškovo. Navedeni ugovor zaključen je u sklopu Mjere 7,  Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. – „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste na način da će se izgraditi cesta dužine 237,84 m zajedno sa kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom te DTK mrežom. Navedena cesta važna je radi realizacije kapitalnih projekata Općine Viškovo – Zavičajne kuće zvončara i sportske dvorane.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 2.397.590,94 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 100% ukupno prihvatljivih troškova.

OPIS PROJEKTA:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) te Općina Viškovo (Korisnik bespovratnih sredstava) potpisali su dana 13. kolovoza 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Viškovo reciklira“. Navedeni ugovor sklopljen je temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europske unije – specifični cilj 6i1 - „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“.

Projekt „Viškovo reciklira“ predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Provedbom projekta želi se izgraditi svijest stanovnika i gospodarstvenika Općine Viškovo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Kohezijski fond

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 421.743,85 kuna, što predstavlja sufinanciranje u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta.

EMISIJE I REKLAMA

REKLAMA 5/2019 - https://www.youtube.com/watch?v=aUGsu6jyHfw

TV REKLAMA KOMPOSTIRANJE - https://www.youtube.com/watch?v=09b9WDm4nJs

EMISIJA 5.4.2019. - https://www.youtube.com/watch?v=MBvwE255S6I

EMISIJA 7.6.2019. - https://www.youtube.com/watch?v=H64J8eWWl3k

EMISIJA 13.02.2020. - https://www.youtube.com/watch?v=aGevj7N-smE

EMISIJA 28.02.2020.- https://www.youtube.com/watch?v=WuL7VFy4sMc

Pretplati se na EU Projekti