Odluke

02.01.2023

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona po zaštiti okoliša ("Narodne novine" broi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17), članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo", broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 20. prosinca 2022. godine, donijela je 

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenje groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

29.07.2022

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.), članka 29. stavka 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17.)  i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18., 2/20., 4/21., 10/22.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. srpnja 2022. godine, donijela je:

Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja groblja Ćikovina

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13., 153/13. i 78/15.) i članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine PGŽ“, broj 25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/14.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 06. lipnja 2017. godine, donijela je:
 

Procedura stjecanja, upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Viškovo

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Općinski porezi Općine Viškovo

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 1. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

ODLUKA O 2. IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VIŠKOVO

Procedura naplate prihoda Općine Viškovo

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA OPĆINE VIŠKOVO. pdf

 

Procedura zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja računa

PROCEDURA ZAPRIMANJA, PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA RAČUNA. pdf

 

Procedura stvaranja ugovornih obveza Općine Viškovo

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA OPĆINE VIŠKOVO.pdf

 

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA. pdf

 

Procedura blagajničkog poslovanja Općine Viškovo

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA OPĆINE VIŠKOVO.pdf

 

Odluka o komunalnom doprinosu

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU.pdf

 

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI.pdf

 

Odluka o vrijednosti boda "B" za izračun komunalne naknade

ODLUKA O VRIJEDNOST BODA "B" ZA IZRAČUN KOMUNALNE NAKNADE.pdf

Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G-1)

ODLUKA DPU GROBLJE G-1.pdf

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

ODLUKA 1. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA.pdf

 

Pretplati se na Odluke