RADNA ZONA MARINIĆI K-1

Površina obuhvata: 27,86 ha

Prostorno - planska dokumentacija:

1.) Urbanistički plan uređenja Radne zone Marinići K-1 – UPU 2 (Službene novine PGŽ br. 17/12); grafički dio plana: link

2.) 1. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 – UPU 2 (Službene novine Općine Viškovo br. 7/21); konačni prijedlog plana: link - odredbe i grafički prilozi

Projektna dokumentacija:

1.) Idejno rješenje prometnica u RZ Marinići K-1 (Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, el.br. 19-142); link