Službene novine

15.01.2021

Godina VIII - broj 7., ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu

 

Godina VIII - broj 6., petak, 12. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju zasebne predškolske ustanove Dječji vrtić "Viškovo" i izdvajanju iz predškolske ustanove "Ri

Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama

 

Godina VIII - broj 5., petak, 5. ožujka 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

 

Godina VIII - broj 4., petak, 19. veljače 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo i Madenići (juraši) - UPU 8

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

 

Godina VIII - broj 3., Utorak, 16. veljače 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu

 

Godina VIII - broj 2., Četvrtak, 21. siječnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2021. godinu

 

Godina VIII - broj 1., Utorak, 12. siječnja 2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Odluka o 3. izmjeni Odluke br. 63/18 o osnivanju radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina

  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na Službene novine