Službene novine

Godina XI - broj 14., četvrtak 27. lipnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE 

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viškovo za razdoblje 2024. do 2029. godine

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Viškovo u 2024. godini

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Odluku o 2. izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica čitaonica Halubajska zora

Odluka o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i člana Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obiteljia

 

Godina  XI - broj 13., srijeda, 12. lipnja 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu

 

Godina XI - broj 12., ponedjeljak, 3. lipnja 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina XI - broj 11., utorak 14. svibnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o imenovannju ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora

 

Godina XI - broj 10., utorak 23. travnja 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Program upoznavanja stanovništva Općine Viškovo sa zaštitom od požara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o namjeni prostora u vlasništvu Općine Viškovo

 

Godina XI - broj 9., petak 29. ožujka 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plna agospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2023. godinu

 

Godina XI - broj 8., četvrtak 28. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Godišnje izvješće o radu Etičkog odbora Općine Viškovo za 2023. godinu

Godišnje izvješće o radu Vijeća časti Općine Viškovo za 2023. godinu 

Odluka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za projekt „Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste broj 142 u Blažićima k.č. 3552/2, 959/8, 966/8 I 967/2, k.o. Marinići”

Odluka o kupnji nekretnine radi izgradnje parkirališta u Sportsko-rekreacijskoj zoni Halubjan

Odluka o dodjeli na korištenje i raspolaganje objektom i pripadajućom opremom Kuće halubajskega zvončara

 

Godina XI - broj 7., četvrtak 21. ožujka 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Odluka o razrješenju člana i imenovanju novog člana Upravnog vijeća javne ustanove u kulturi „Kuća halubajskega zvončara“

Plan motrenja, čuvanja i ophodnji građevina i prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastanka i širenja požara za požarnu sezonu 2024.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o namjeni prostora u vlasništvu Općine Viškovo

 

Godina XI - broj 6., četvrtak 14. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 (UPU-1)

Odluka o zaduženju Općine Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Viškovo"

Odluka o zaduženju Općina Viškovo za financiranje kapitalnog projekta "Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Viškovu"

Izmjene Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Odluka o ponovnom pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Viškovo

Odluka o visini novčane nagrade Općine Viškovo za životno djelo za 2023. godinu

Odluka o dodjeli nagrade Općine Viškovo za životno djelo

Odluka o visini iznosa novčane godišnje nagrade za 2023. godinu

Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2023. godinu

Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2023. godinu 

Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje sportaše Općine Viškovo za 2023. godinu

Godina XI - broj 5., četvrtak, 29. veljače 2024. godine

 

OPĆINSKA NAČELNICA

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Viškovo u protupožarnoj sezoni u 2024. godini

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2024. godinu na području Općine Viškovo

Plan upoznavanja stanovništva Općine Viškovo s opasnostima od požara

 

Godina XI - broj 4., ponedjeljak, 12. veljače 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu

 

Godina XI - broj 3., petak, 9. veljače 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Odluka o izmjenama Društvenog ugovora KOMUNALNOG DRUŠTVA KASTAV-VIŠKOVO društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

 

Godina XI - broj 2., četvrtak, 1. veljače 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Ugovor br.131/23 o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo -DPU 17

Pravilnik o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u proračun Općine Viškovo

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

 

Godina XI - broj 1., ponedjeljak, 1. siječnja 2024. godine

OPĆINSKA NAČELNICA

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2024. godinu

  • 1
  • -
  • 2
Pretplati se na Službene novine