nacelnica_sm.jpgZadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti na internet portalu Općine Viškovo.
Općina Viškovo koristi mogućnosti suvremene tehnologije kako bi svima zainteresiranima na svojim mrežnim stranicama pružila informaciju o radu Općine, ali i ostalim  događanjima na našem području...

 

Dopuna Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dopunu Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije. Sukladno dopuni, zabranjuju se posjeti korisnicima domova za starije i nemoćne osobe osim u iznimnim slučajevima. Zabranjuju se izlasci korisnika domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta domova za starije i nemoćne osobe osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim ili drugim opravdanim razlozima. 

Tekst dopune Odluke dostupan je na sljedećoj poveznici: Dopuna Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Obavijest Stožera civilne zaštite Općine Viškovo

Sukladno izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio nacionalni Stožer civilne zaštite 15. listopada 2020., za donošenje odluka o okupljanjima 50 i više osoba ovlašten je Stožer civilne zaštite Općine Viškovo. Stožer će u takvim slučajevima odlučivati sukladno situaciji na području Viškova. Aktualna epidemiološka situacija nije pogodna za okupljanje većeg broja ljudi u većini županija.

Izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 79. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 3/18. i 2/20.) te članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnog odbora („Službene novine Općine Viškovo“, broj: 10/16. i 2/20.)  Općinsko vijeće Općine Viškovo na 42. sjednici održanoj 8. listopada 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća  mjesnog odbora Marčelji.

Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga. 

Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

Odluka stupa na snagu 14. listopada. Sukladno Odluci, među ostalim, ugostiteljski objekti mogu raditi od 06:00 do 24:00 sata. To se odnosi i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja. Odluka se ne odnosi na ugostiteljske objekte iz skupina "Hoteli", "Kampovi" i "ostali ugostiteljski objekti za smještaj" osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu. 

Novi vozni redovi Autotroleja

Od sutra 14. listopada na snagu stupa novi vozni KD-a Autotrolej na linijama 19, 20 i 21. 

Novi vozni red dostupan je na sljedećoj poveznici LINIJA 19,20,21

Obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je tri nove Odluke: Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski, Odluku o ograničavanju javnih okupljanja i izmjene Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od 100 sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Sukladno Izmjeni, umjesto dosadašnjih 100 osoba taj je broj smanjen na 50 osoba. 

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Odluka o ograničavanju javnih okupljanja 

Izmjena Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od 100 sudionika

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama

U četvrtak 1. listopada 2020. godine Općina Viškovo počet će zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se za ovu godinu zaprimati do kraja listopada što je dovoljno vremena za sve korisnike. Pravo na pomoć moći će ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000,00 kuna mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.500,00 kuna ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. 600 kuna dobit će oni s prihodima između 1.500,01 kuna i 2.500,00 kuna, a 400 kuna oni s prihodima između 2.500,01 kuna i 3.000,00 kuna. Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini predaje zahtjeva odnosno od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje temeljem postojećih brojnih prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te prihodi koji se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ne uzimaju u obzir pri izračunu zajamčene minimalne naknade. 

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU GODIŠNJU NOVČANU POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

  • osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
  • osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju prije navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Za eventualna pitanja mogu se obratiti i na tel. 051/503-786 ili 051/503-777. Zbog činjenice da starije osobe spadaju u rizičnu skupinu te u želji da se ne ugrozi njihovo zdravlje i zadrži povoljna epidemiološka slika Viškova, iz Općine mole korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te korištenje zaštitne maske.

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola

Općina Viškovo 1. listopada 2020. godine počinje sa zaprimanjem zahtjeva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Zahtjevi će se zaprimati do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021.

Osnovne škole Sveti Matej, Ivan Zajc, Belvedere, Eugen Kumičić, Podmurvice, Kozala, Gelsi i Katolička osnovna škola Josip Pavlišić su dostavili popis učenika upisanih u njihovu školu pa roditelji djece koji pohađaju te škole ne moraju prilagati potvrdu škole o upisu. 

Oni koji su već predavali potvrde o upisu u školsku godinu 2020/2021. za ostvarivanje nekog drugog prava ne moraju prilagati potvrde škole uz zahtjev.

Zahtjevi se mogu predati putem e-maila na pisarnica@opcina-viskovo.hr te poštom na adresu Vozišće 3. Zbog očuvanja zdravlja i zadržavanja povoljne spidemiološke slike Viškova, molimo mještane da u što većem broju zahtjeve predaju putem e-maila ili poštom. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te korištenje zaštitne maske.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2020./2021.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18., 2/20.) i članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ br: 16/96, 20/98.) Općinska načelnica Općine Viškovo raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku godinu 2020./2021.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za nastavnu godinu 2020./2021.

Prijavni obrazac - učenici

Prijavni obrazac - studenti

Tablica za dokaz uvjeta prihoda

Natječajna dokumentacija predaje se u zatvorenoj koverti, putem pošte na adresu Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, ili osobno u pisarnici Općine Viškovo, zaključno do:

- 31. listopada 2020. godine za učenike srednjih škola s naznakom “ne otvarati - natječaj za stipendiranje učenika“

- 31. listopada 2020. godine za studente s naznakom “ne otvarati - natječaj za stipendiranje studenata” 

Nepravodobno prispjele i nekompletne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na ovaj Natječaj, podnositelj prijave prima na znanje da je Općina Viškovo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13. i 85/15.), obvezna objavljivati informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima te je sukladno navedenom obvezna objaviti ime i prezime korisnika stipendije i visinu iznosa stipendije na web stranici Općine Viškovo.

Kuća halubajskega zvončara na Kanalu Ri

Regionalna TV postaja Kanal Ri emitirala je emisiju Od mora do gorja posvećenu Kući halubajskega zvončara. Riječ je o jedinom novom objektu koji će se graditi u sklopu projekta Povežimo se baštinom u kojem se gradovima i općinama koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka putem ITU mehanizma dodjeljuje 36,3 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Cilj projekta je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području svih općina i gradova koji čine Urbanu aglomeraciju Rijeka, i to revitalizacijom 12 lokacija te izgradnjom jednog novog objekta. 

Emisija je dostupna na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=B0GsRphkhB8

 

 

Pretplati se na Feed naslovnice