Javna savjetovanja

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

31.12.2018

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/18.), a u svezi članka 21. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 28. prosinca 2018. godine donosi:

Plan svjetovanja s javnošću u 2019. godini

I. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

II. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

III. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

IV. izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2019. godini

Trenutno nema otvorenih javnih savjetovanja.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 5 i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2017. godine donosi
 
 
Pretplati se na Javna savjetovanja