Javna savjetovanja

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN 85/15) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/14.), a u svezi članka 11. stavka 5 i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13., 85/15.) Općinska načelnica dana 29. prosinca 2017. godine donosi
 
 

1. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 19. listopada 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

-Odluka o komunalnoj naknadi

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Odluka o vrijednosti boda "B" komunalne naknade

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 19. studenog 2018. godine.

 

2. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 15. studenog 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

-Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu; Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2019. - 2021. godine

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 17. prosinca 2018. godine.

 

3. Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo 16. studenog 2018. godine objavljuje savjetovanje s javnošću za sljedeće akte:

- Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

-Prijedlog programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2019. godini

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

- Prijedlog programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2019. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću

Svoje primjedbe i prijedloge možete poslati na mail: lara.ugrina.kolarevic@opcina-viskovo.hr ili pisarnica@opcina-viskovo.hr do 17. prosinca 2018. godine.

Pretplati se na Javna savjetovanja