Službene novine Općine Viškovo - popis izdanja za 2020. godinu

Godina VII - broj 1, petak 10. siječnja 2020. 

Plan prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu

Odluka o 2. Izmjeni Odluke br. 63/18 o osnivanju radne skupine za praćenje kvalitete zraka na ŽCGO Marišćina

 

Godina VII - broj 2., petak 28. veljače 2020.

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnog odbora

Odluka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15

 

Godina VII - broj 3., ponedjeljak 9. ožujka 2020. godine

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Godina VII - broj 4., petak 27. ožujka 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o dodjelu nagrade Općine Viškovo za životno djelo

Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo

Odluka o dodjeli plakete Općine Viškovo

Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Viškovo za projekt „Uređenje i opremanje okoliša Dječjeg vrtića Viš

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Viškovo

Odluka o 5. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Odluka o načinu sufinanciranja stečenih prava iz područja predškolstva i školstva za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane koron

Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Viškovo od roditelja-korisnika usluga

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće Općine Viškovo o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2019. godinu

 

Godina VII - broj 5., subota 18. travnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, Grada Kastva, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Klana i Općine Viškovo

Godina VII - broj 6., ponedjeljak 4. svibnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19