Natječaji

08.06.2018

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću

Obavijest  o  vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

Pisano testiranje za kandidate koji su dostavili uredne prijave te ispunili formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja posla na radno mjesto: Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 24. svibnja 2018. godine (u daljnjim tekstu: Oglas), održati će se u četvrtak,  14. lipnja 2018. godine u zgradi Općine Viškovo, na adresi Viškovo, Vozišće 3 (1. kat) s početkom u 12.00 sati.

Pisano testiranje provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/ kandidatkinja. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/ kandidatkinje koji/koje su dostavili uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i pozvani su na pisano testiranje i provjeru rada na računalu putem e-maila navedenog na prijavi na Oglas.

Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi pisanom testiranju, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni Oglas.

Kandidati koji nisu dostavili uredne prijave ili ispunili formalne uvjete iz Oglasa nisu pozvani putem e-maila navedenog na prijavi na Oglas i ne mogu pristupiti testiranju.

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavljeni su na web-stranici Općine Viškovo.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata/kandidatkinja zatražit će se predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanje identiteta. 

Sukladno Oglasu za za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla za radno mjesto Stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka – 1 izvršitelj, objavljuju se:

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

05.12.2019

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja 

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA INTERVJUA KANDIDATA/KANDIDATKINJA

26.05.2019

Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 26. svibnja 2019.

07.02.2019

 

Komunalno društvo Viškovo d.o.o, dana 07. veljače 2019. godine, objavljuje Natječaj za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na (ne)određeno vrijeme

Natječaj

14.01.2019

Obavještavmo sve zainteresirane da je dana  11. siječnja 2019. godine na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/18-01/09, URBROJ 2170-09-06/11-19-13, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), raspisan Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta.

TEKST NATJEČAJA

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne  infrastrukture, objavljuje slijedeću:
 

Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 44/17. o  prodaji zemljišta, KLASA 940-01/15-01/9, URBROJ 2170-09-06/11-17-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj: 22/97, 25/97), dana 28. travnja 2017. godine raspisuje se 

Natječaj za prodaju zemljišta

Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2017. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
 
1) Radni odnos na određeno vrijeme
 
1.1. RADNO MJESTO: Komunalni radnik 3 (čistačica-spremačica) (M/Ž)
Na mjesec dana na puno radno vrijeme
BROJ IZVRŠITELJA: 1
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
- I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 21/17. o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta, KLASA 372-03/17-01/03, URBROJ    2170-09-04/04-17-01 , a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), dana 17. ožujka 2017. godine raspisan je:
 
Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 11. sjednice od 23. studenog 2016. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o. donosi dana 24. veljače 2017. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 2 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 
Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2017. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:
Temeljem članka 7. Pravilnika o radu KLASA: 110-03/16-01/01, URBROJ: 2170/09-51-01-16-1 od 27. lipnja 2016., a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora sa 6. sjednice od 17. lipnja 2016. godine iz Plana rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2016. godinu, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 29. lipnja 2016. godine : ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 
Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. siječnja 2016. godine, donosi:

 

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika/ce za održavanje komunalne infrastrukture objavljuje slijedeću:
 
Obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata
Na temelju Odluke Općinske načelnice br. 45/17. o  prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/17-01/08, URBROJ 2170-09-06/11-17-10, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 15. studenog 2017. godine raspisuje se;

Natječaj za prodaju građevinskih zemljišta


 

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Stručnog suradnika/ce za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel radi privremenog povećanja opsega posla objavljuje slijedeću:

 

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora sa 20. sjednice od 20. ožujka 2018. godine, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 22. ožujka 2018. godine Odluku o objavi Natječaja za primanje 3 radnika u radni odnos na (ne)određeno vrijeme.

Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2018. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta.

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu Stručnog suradnika za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka na određeno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel  objavljuje slijedeću:

Sukladno Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme  u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla na radno mjesto: stručni suradnik za gradnju, održavanje i upravljanje objektima, objektima komunalne infrastrukture i za razvoj baze podataka - 1 izvršitelj, objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 05.03.2018. godine, objavljuju se:

 

Pretplati se na Natječaji