Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo – DPU 15

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo