Natječaj za prodaju negrađevinskog zemjišta

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Odredbi Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i "Službene novine Općine Viškovo" broj: 3/14), Općinski načelnik Općine Viškovo raspisuje Natječaj za prodaju negrađevinskog zemljišta.