Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Općine Viškovo

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo” broj: 20/22) a u svezi s odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo”, broj: 3/18., 2/20., 4/21. i 10/22.) Općinska načelnica Općine Viškovo objavljuje

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Općine Viškovo 

Pisani i obrazloženi prijedlozi kandidata za članove Kulturnog vijeća Općine Viškovo podnose se osobno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo, s naznakom: "Prijedlog kandidata za člana Kulturnog vijeća Općine Viškovo – ne otvaraj".