Nastavak borbe protiv divljih odlagališta

Ponukani ponovnim odlaganjem otpada na saniranim divljim odlagalištima na lokacijama Bezjaki – Milohni, apeliramo još jednom na mještane da nam dojave ukoliko uoče takvo neodgovorno ponašanje na slijedeće kontakte: 051/503-770, 051/503-778, 098/240-960 ili e-mail: komunalni.redar@opcina-viskovo.hr.

Nažalost, odlaganje otpada u prirodu i nepoštovanje prema prirodi je skoro postalo pravilo, a ne iznimka.

Ovim putem pozivamo i mještane koji vrše radove u svojim stanovima i kućama preko izvođača radova da provjere postoji li na računu koji im je ispostavljen za radove stavka za zbrinjavanje otpada nastalog prilikom takvih radova, kao i da ih upitaju gdje će takav otpad zbrinuti. Prilikom zbrinjavanja otpada mora postojati i dokumentacija koja dokazuje da ga je ovlaštena pravna osoba preuzela.

U prošlom članku pod nazivom „Borba protiv divljih odlagališta – zajedno možemo više“ opisani su načini koje Općina Viškovo preko ugovornog partnera KD Čistoća d.o.o. pruža mještanima Općine Viškovo za odvoz krupnog komunalnog, kao i zelenog otpada, ali nije na odmet ponoviti. Dakle, mještanima je svaki petak u mjesecu na raspolaganju kamion grajfer za odvoz  glomaznog komunalnog otpada i zelenila, a moguće je naručiti i baju za glomazni otpad od 5 m3 prema rasporedu KD Čistoća d.o.o. Također, postoji i mogućnost besplatnog skupljanja i odvoza elektroničkog otpad putem ovlaštenih tvrtki za što je potrebno samo nazvati besplatni broj telefona i dogovoriti termin predavanja otpada.  

Građevinski otpad, kao i drugi otpad, moguće je trenutno predavati na zbrinjavanje na  dvije lokacije u sklopu centra za gospodarenje otpadom Marišćina te u reciklažnom dvorištu Mihaćeva Draga u Gradu Rijeci, a krajem mjeseca travnja i u reciklažnom dvorištu Općine Viškovo u radnoj zoni Marinići, o čemu će mještani biti pravodobno obaviješteni.

Važno je napomenuti da se u reciklažnim dvorištima može predati manja količina građevinskog otpada koja nastaje prilikom manjih radova i popravaka na građevinama, odnosno 200 kg po osobi u periodu od 6 mjeseci.

   
Više:  Fotografija lokacije u Bezjakima