Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Viškovo za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo br. 26/2021. od 6. svibnja 2021. godine, Dječji vrtić Viškovo objavljuje Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Viškovo za pedagošku godinu 2021./2022.

TEKST NATJEČAJA

I.          Programi, vrijeme i mjesto upisa

Upisi se provode za sve objekte te sljedeće programe:

 1. redoviti cjelodnevni 10-satni jaslični program
 2. redoviti cjelodnevni 10-satni vrtićki program

Zahtjevi za upis djece koja se prvi put prijavljuju s pripadajućom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: Zahtjev za upis) podnose se putem online obrasca koji se nalazi na službenoj internet stranici Vrtića www.vrtic-viskovo.hr u razdoblju od 10. svibnja 2021. godine od 8:00h do 17. svibnja 2021. godine do 16:00h.

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga vrtića (u daljnjem tekstu: Zahtjev za nastavak) podnose se putem online obrasca koji se nalazi na službenoj internet stranici Vrtića www.vrtic-viskovo.hr u razdoblju od od 10. svibnja 2021. godine od 8:00h do 17. svibnja 2021. godine do 16:00h.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 051/256-844, e-mail: vrtic-viskovo@vrtic-viskovo.hr te na internetskoj stranici www.vrtic-viskovo.hr.

Tehnička podrška za podnositelje zahtjeva koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti podnijeti Zahtjev za upis/Zahtjev za nastavak putem on-line obrasca je u sljedećim terminima:

 • 12. svibnja 2021. godine: 16.00 – 18.00h
 • 14. svibnja 2021. godine: 10.00 – 12.00h
 • 17. svibnja 2021. godine: 12:00 – 15:00h

II.         Upis djece koja se prvi put prijavljuju

Za dijete koje se prvi put prijavljuje Roditelj podnosi Zahtjev za upis i prilaže traženu dokumentaciju putem online obrasca koji se nalazi na službenoj internet stranici Vrtića www.vrtic-viskovo.hr u razdoblju od 10. svibnja do 17. svibnja 2021. godine.

U Zahtjevu Roditelj odabire željeni program koji se provodi u Vrtiću.

Uz ispunjeni Zahtjev za upis djeteta koje se po prvi put prijavljuje obvezno se prilaže potvrda o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.

Osim navedenog Roditelj je dužan prilikom podnošenja Zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 2. za dijete zaposlenih roditelja - elektronski zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva za upis; za Roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde ili ugovora o radu ne stariji od 30 dana kojom se dokazuje činjenica postojanja radnog odnosa, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu,
 3. za dijete samohranog roditelja – na Zahtjevu za upis odabrati kategoriju samohranog roditelja pri čemu će Vrtić po službenoj dužnosti provjeriti činjenice na koje se Roditelj poziva; preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,
 4. za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom- rješenje nadležnog tijela,
 5. za dijete s teškoćama u razvoju - rješenje nadležnog tijela, odnosno mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi,
 6. za dijete iz obitelji s troje ili više djece - upisati u odgovarajuću tablicu na Zahtjevu za upis ime i prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno, uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do dvadeset šeste godine života a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana,
 7. za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu,
 8. preslika Zahtjeva za nastavak korištenja usluga za drugo dijete Roditelja upisanog u prethodnoj pedagoškoj godini.

Uz Zahtjev se prilažu preslike dokumenata. Vrtić zadržava pravo uvida u originale dokumenata, odnosno, traženja dostave istih.

Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prednost pri upisu djece u Vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Viškovo, odnosno stalnim boravištem za strane državljane, te dijete kojem je dodijeljen skrbnik i udomljena djeca bez obzira na prebivalište ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Viškovo. Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se primjenom bodovanja prema kriterijima iz članka 17., 18. i 19. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Viškovo.

Vrtić zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti, od Roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno, da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Roditelj će nakon podnošenja Zahtjeva za upis na adresu elektroničke pošte dobiti potvrdu da je zahtjev uspješno podnesen te Zahtjev za upis s odgovarajućom šifrom djeteta pomoću koje će moći provjeriti status djeteta na Odluci o privremenim rezultatima upisa i Odluci o konačnim rezultatima upisa.

Podnošenjem Zahtjeva za upis Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i djeteta, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

III.       Upis djece koja su dosadašnji polaznici programa

Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u razdoblju od 10. svibnja 2021. godine od 8:00h do 17. svibnja 2021. godine do 16:00h podnijeti Zahtjev za nastavak putem online obrasca koji se nalazi na službenoj internet stranice Vrtića www.vrtic-viskovo.hr.

Ukoliko Zahtjev za nastavak nije podnesen u prethodno navedenom roku, smatra se da ne postoji potreba daljnjeg korištenja usluga Vrtića te se dijete ispisuje najkasnije s 31. kolovozom tekuće godine.

U trenutku zaprimanja Zahtjeva za nastavak za sljedeću pedagošku godinu Roditelj ne smije imati dospjela, nepodmirena dugovanja prema Vrtiću, u protivnom smatrati će se kao da Zahtjev za nastavak nije podnesen u upisnom roku, te će se postupiti na način da će dijete biti ispisano po nastanku okolnosti isteka ili raskida važećeg ugovora.

Roditelj će nakon podnošenja Zahtjeva za nastavak na adresu elektroničke pošte dobiti potvrdu da je zahtjev uspješno podnesen te Zahtjev za nastavak s odgovarajućom šifrom djeteta pomoću koje će moći provjeriti status djeteta na Odluci o privremenim rezultatima upisa i Odluci o konačnim rezultatima upisa.

Podnošenjem Zahtjeva za nastavak Roditelj ovlašćuje Vrtić da sve dostavljene podatke vezane uz Roditelja i djeteta, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

IV.       Rezultati upisa

Odluka o privremenim rezultatima upisa biti će objavljena dana 25. svibnja 2021. godine na oglasnoj ploči i službenoj Internet stranici Vrtića.

Ravnatelj:

Ingrid Lončarić, prof.