Odluka o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini (KLASA 976/01/22-01/01 URBROJ 2170-35/04-07-22-11) od 21. srpnja 2022. godine, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 15. rujna 2022. godine donijela je sljedeću

Odluku o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini