Općina Viškovo - profil naručitelja

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16.) Općina Viškovo je kao jedinica lokalne samouprave javni naručitelj.

Profil Općine Viškovo kao javnog naručitelja je:
 

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
MB: 02540550
OIB: 28350474809
Telefon: 051/503-770
Službena URL adresa naručitelja: www.opcina-viskovo.hr