Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Ruke pomažu – faza 3“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  „Ruke pomažu – faza 3„ kodni broj: SF.3.4.11.01.0093 od 01.ožujka 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.  te članka 49. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo br. 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), Općinska načelnica Općine Viškovo objavljuje:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Ruke pomažu – faza 3“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnosti sudjelovanja u projektu „Ruke pomažu – faza 3“ temeljem kojega će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu za osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom uključuje:

 • Organiziranje prehrane (pomoć kod pripreme obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se 30 mjeseci  za ukupno 36 starijih osoba od 65 godina / odraslih osoba s invaliditetom s područja općine Viškovo. Planirani početak pružanja usluge kraj lipnja/početak srpnja 2024. god.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište na području općine Viškovo te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom domaćinstvu, te koji žive u višečlanom domaćinstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog poziva

čiji mjesečni prihodi:

-za samačko kućanstvo ne prelaze iznos 120% prosječne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za mjesec ožujak 2024. godine budući da HZMO još nije izdao podatke za mjesec travanj 2024. godine odnosno ne prelazi iznos od 1.015,30 Eur;

- za dvočlano kućanstvo ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za mjesecu ožujak 2024. godine budući da HZMO još nije izdao podatke za mjesec travanj 2024. godine odnosno ne prelazi iznos od 1.692,16 Eur;

- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu ožujak 2024. godine budući da HZMO još nije izdao podatke za mjesec travanj 2024. godine odnosno ne prelazi iznos od 2.538,24 Eur;

te koji istovremeno ne koristi sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom domaćinstvu, te koji žive u višečlanom domaćinstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog poziva

i

 • koji imaju utvrđen 3. ili 4. stupanj invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

i

 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

i

 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Napomene:

Općina Viškovo će u ime korisnika odnosno za svakog člana kućanstva korisnika  ishoditi elektronsku potvrdu o visini dohotka i primitaka od Porezne uprave za mjesec koji prethodi uključivanju u projekt. Također, Općina Viškovo izvršit će provjeru svakog korisnika da ne koristi neku od sljedećih usluga – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv zainteresirani sudionici, pripadnici ciljanih skupina moraju dostaviti niže navedenu dokaznu dokumentaciju i to kako slijedi:

Osobe starije od 65 godina moraju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,
 2. Izjavu o broju članova kućanstva,
 3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika.

Odrasle osobe s invaliditetom moraju dostaviti:

 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,
 2. Izjavu o broju članova kućanstva,
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnost.

Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu te obrazac Izjave o broju članova kućanstva koje trebaju dostaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom sastavni su dio ovog poziva te je iste moguće preuzeti putem navedenog linka ili osobno u pisarnici Općine Viškovo na adresi Vozišće 3, 51216 Viškovo.

Napomena: Ukoliko zainteresirani sudionik, pripadnik jedne od gore navedene ciljane skupine živi u višečlanom kućanstvu obvezan je prilikom podnošenja prijave dostaviti i preslike osobnih iskaznica, putovnica ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojih je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob ostalih članova zajedničkog kućanstva i/ili potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osobe zajedničkog kućanstva imaju oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnost.

NAČIN PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se kontinuirano tijekom razdoblja provedbe projekta odnosno do popunjenosti planiranog broja korisnika (36 korisnika).

Prijavu s gore navedenom dokumentacijom moguće je podnijeti:

 • Osobno, predajom u pisarnicu Općine Viškovo, na adresi Vozišće 3, 51216 Viškovo

i to u uredovno vrijeme za stranke.

Napomena – radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo:

Uredovno radno vrijeme pisarnice do 31. svibnja 2024. godine:ponedjeljkom i srijedom od 8:30 do 11:00 sati i od 15:00 do 16:00 sati, utorkom od 13 do 18 sati, četvrtkom od 8:30 do 11:00 sati i petkom od 08:30 do 11:00 sati,

Uredovno radno vrijeme pisarnice od 01. lipnja do 31. kolovoza 2024. godine: ponedjeljkom i srijedom od 07:00 do 10,30 sati, utorkom od 13:00 do 17:00 sati, četvrtkom od 07:00 do 10:30 sati i petkom 07:00 do 10:30 sati.

ili

 • Poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu:

Općine Viškovo

Vozišće 3,

51216 Viškovo

s naznakom „Ruke pomažu-faza 3 – korisnici“

ili

INFORMACIJE I KONTAKT

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenje možete nas kontaktirati na 051 503 788 ili mailom na jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr 

 

Javni poziv

Prijavni obrazac  za sudjelovanje u projektu

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva

 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Općine Viškovo.