Rekonstrukcija županijske ceste Ž 5055, dionica Mladenići-Ronjgi

U vijećnici Općine Viškovo, dana 19. prosinca 2018. godine, održano je svečano potpisivanje  Sporazuma o  financiranju projekta rekonstrukcije županijske ceste Ž 5055 Mladenići-Ronjgi i izgradnje sustava kanalizacije te provođenju postupaka zajedničke nabave, između Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. te Općine Viškovo. Navedeni sporazum potpisali su ravnatelj županijske uprave za ceste Georg Žeželić, direktor komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini te općinska načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.
Predmet potpisanog Sporazuma je reguliranje međusobnih prava i obveza u vezi financiranja i provođenja postupka zajedničke nabave radi rekonstrukcije dionice županijske ceste Ž 5055 (Mladenići-Ronjgi-Saršoni), odnosno njene 1. faze: Mladenići – Ronjgi. Dionica je dugačka oko jedan kilometar i ide od groblja Viškovo do skretanja za Ronjgi. 

Rekonstrukcija ove prometnice koja je jedna od najprometnijih i najvažnijih u općini Viškovo izuzetno je važna jer će se dobiti moderna prometnica sigurna za promet svih sudionika u prometu osobito pješaka. Posebno je važna činjenica da će se rekonstrukcijom obuhvatiti i sve komunalne instalacije čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj komunalne infrastrukture i poboljšanje komunalnog standarda naselja Mladenići  za što su već pripremljeni projekti.   
Predmetna dionica od Mladenića do Ronjgi dugi niz godina predstavlja jedan od ključnih prometnih pravaca na području Viškova, a samoj realizaciji ovog projekta prethodio je i kompleksan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Navedena dionica predstavlja glavnu komunikacijsku vertikalu između Saršona i centra Viškova ali poprečni pravac između Rijeke,  Viškova,  Kastva i Klane.

Radovi na predmetnoj cesti od Mladenića do Ronjga obuhvaćaju rekonstrukciju  prometnice i izgradnju obostranog nogostupa i  sustava oborinske odvodnje prometnice, prelaganje elektroenergetskih instalacija, prelaganje elektrokomunikacijske infrastrukture, izgradnju nove javne rasvjete, rekonstrukciju transportnog i opskrbnog vodovoda te izgradnju kanalizacijske mreže i dijelove budućih kolektora po ulicama. Također, izvesti će se i nova autobusna ugibališta čime će se unaprijediti sigurnost korisnika javnog prijevoza. 

Ovo je zahtjevan i složen projekt  budući zahtjeva izmještanje svih instalacija u trupu ceste a koje su glasni opskrbni pravci za veći dio Viškova ali i naselja  susjednih gradova Kastava i Rijeke.  
Projekt je pripremljen dobrom suradnjom svih dionika u projektu, a nastavak je to dobre suradnje između Općine Viškovo, KD VIK-a i ŽUC-a nakon prošlogodišnje izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2. Također, u projekt će se uključiti i HEP koji će izvesti radove na srednjenaponskoj mreži. 
Izgradnja kanalizacijske mreže u cesti dio je šireg  projekta proširenja sustava odvodnje otpadnih voda riječke aglomeracije a taj dio projekta financirati će se korištenjem sredstava EU fondova,  a natječaj za izvođače radova i za taj veliki i važni projekt za Viškovo   je u tijeku.  
Ukupna procijenjena vrijednost svih radova iznosi nešto više od 14 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno sa uključenim PDV-om ukupno oko  17,5 milijuna kuna, a u što su uključeni radovi, stručni nadzor i usluge koordinatora i geodeta.   

Udio investitora u ukupnim troškovima  sa PDV-om u investiciji je raspoređen na način da udio  Općine Viškovo iznosi oko 5 milijuna, ŽUC-a oko 4,8 milijuna, a KD VIK-a 7,8 milijuna kuna.
 Prema sklopljenom Sporazumu, Općina Viškovo se obvezuje osigurati i financirati izgradnju javne rasvjete, zaštitu i prelaganje elektrokomunikacijske infrastrukture i izgradnju oborinske odvodnje. Obveza ŽUC-a je osigurati i financirati rekonstrukciju ceste u dijelu pripremnih radova, zemljanih radova, radova izgradnje zidova, kolničke rekonstrukcije i opreme, dok će KD VIK d.o.o. osigurati i financirati rekonstrukciju opskrbnog i trensportnog vodovoda i izgradnju kanalizacijske mreže te dijelova uličnih kanalizacijskih kolektora. 

Nakon potpisivanja Sporazuma slijedi provođenje postupka javne nabave koji bi trebao započeti do kraja ove godine. Sam početak radova očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine, a predviđeno trajanje radova je oko jedne godine.