Pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2012/2013.

Zahtjevi sa dokumentacijom za kupnju školskih knjiga za školsku godinu 2012/2013.koja je navedena na obrascu zahtjeva predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr od  1. kolovoza 2012. godine do 30. rujna 2012. godine.
OBRAZAC-ZA-KNJIGAE.pdf

   
   
   

Pravo na novčanu pomoć za kupnju školskih knjiga ostvaruje roditelj učenika osnovne škole koji ispunjava jedan od dva uvjeta:
-  uvjet prihoda sukladno članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 52/11.) te iznosi  za dvočlanu obitelj do 2.000,00 kn, tročlanu obitelj do 2.500,00 kn, četveročlanu obitelj do 3.000,00 kn. Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.
- ako obitelj  ima troje ili više školske djece

   
   
   

Visina pomoći je utvrđena kako slijedi:
I. razred                 530,00 kuna
II. razred                440,00 kuna
III. razred               600,00 kuna
IV. razred               500,00 kuna
V. razred                880,00 kuna
VI.  razred            900,00 kuna
VII.  razred          1.130,00 kuna
VIII.  razred        1.130,00 kuna

   
   
   

Zahtjevi sa dokumentacijom koja je navedena na obrascu zahtjeva predaju se osobno u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3 u uredovno radno vrijeme, preporučeno poštom ili na e-mail: pisarnica,@opcina-viskovo.hr od  1.kolovoza 2012. godine do 30. rujna 2012. godine.

 

Zahtjev za pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga za šk.god. 2012/2013.