U Viškovu na 5 lokacija postavljeni spremnici za stare/iskorištene baterije i dodatni spremnici za pseći izmet

Ovih su dana u Viškovu na 5 lokacija postavljeni spremnici za stare i iskorištene baterije. Naime, jedan od ciljeva sustava gospodarenja otpadnim baterijama je osiguravanje odvojenog prikupljanja otpadnih baterija kako bi se smanjilo odlaganje starih baterija kao miješanog komunalnog otpada. Spremnici za otpadne baterije postavljeni su na sljedećim lokacijama:

 • Rotor Marinići – parkiralište uz javnu površinu Marinići
 • Parkiralište Milihovo – uz postavljene spremnike za tekstil, odjeću i otpadno jestivo ulje
 • Stara škola Marčelji – na parkiralištu kraj paketomata
 • Gornji Sroki – kod trgovine DND, uz postojeće spremnike
 • Stara škola Saršoni – kraj spremnika za staklo

Osim spremnika za stare baterije, a nakon što je krajem prošle godine postavljeno 14 spremnika za pseći izmet, ovih je dana postavljeno i dodatnih 5 takvih spremnika na sljedećim lokacijama:

 • Stara škola Marčelji – na zelenoj površini na parkiralištu
 • Dječje igralište Vrtače – na zelenoj površini uz nerazvrstanu cestu
 • Naselje Gornji Sroki -preko puta kbr. 109/A
 • Ulica Straža kod kbr. 15/A
 • Ulica Pešćićići kod kbr. 18

Lokacija ranije postavljenih spremnika za pseći izmet: 

Viškovo Centar:

 • Iza zgrade Općine Viškovo, nasuprot kućnog broja Vozišće 2
 • Rotor u centru Viškova kraj ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
 • Iza crkve Sv. Matej, kod kućnog broja Viškovo 39/E
 • Kod Osnovne škole Sv. Matej, nasuprot kućnog broja Vozišće 16)
 • Nasuprot Dječjeg vrtića Viškovo, kod kućnog broja Viškovo 124/C

Naselje Viškovo:

 • Kod benzinske postaja Adria Oil, kod kućnog broja Furićevo 93
 • Nasuprot NK Halubjan, s lijeve strane puta za kućni broj Brnasi 2
 • S lijeve strane puta za kućni broj Kapiti 8

Naselje Saršoni:

 • Na granici naselja Mladenići i Saršoni, kod ulaza u šetnicu
 • Rotor u centru Saršona, pored trafostanice

Naselje Mladenići:

 • Na nogostupu nasuprot kućnog broja Bujki 43

Naselje Marinići:

 • RZ Marinići (Plodine), nasuprot kućnog broja Marinići 142
 • Rotor Marinići, nasuprot kućnog broja Marinići 25, iznad parkirališta
 • Na nogostupu lokalne ceste Marinići (Ž5025) – Čvor »Škurinje, nasuprot kućnog broja Stupari 23/B