Mjesni odbor Marčelji (saziv 2020.- 2024.)

Izvadak iz Statuta Općine Viškovo - mjesna samouprava

Mjesni odbor Marčelji obuhvaća područje naselja Marčelji: Marčelji, Ilovca, Vrtače, Vršak, Melišća, Pogled, Garići, Klići, Benaši, Mavri.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i Predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova uključujući i predsjednika. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.
 
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
 
U okviru svog djelokruga i ovlasti Vijeće mjesnog odbora može:

davati prijedloge i mišljenja glede poslovnog prostora i zemljišta u vlasništvu Općine koje se nalaze na području mjesnog odbora
davati prijedloge i mišljenja o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti od interesa na svom području
pratiti potrebe građana na području komunalnih djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način njihova zadovoljavanja
organizirati i provoditi manje komunalne akcije na svom području, uređenje dječjih igrališta, zelenih površina
pratiti uređenje prostora i predlagati nadležnim tijelima mjere za rješavanje određenih pitanja
razmatrati pitanja dječje zaštite i zaštite mladih, socijalne skrbi te pokretati akcije
davati prijedloge i mišljenja u vezi zaštite i unapređenja prirodnog okoliša
upravljati imovinom koja je dana na korištenje mjesnom odboru
sudjelovati u javnim raspravama o prostornim planovima na svom području
obavljati druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
U proračunu Općine osiguravaju se sredstva nužno potrebna za djelatnost mjesnih odbora i to sredstva nužno potrebna za njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članovi: 

Ivan Kardum - predsjednik (091 917 6586)

Bojana Marčelja  

Valter Cvjetan

Snježana Petrović

Zdenko Janković

E-mail adresa: mo.marcelji@opcina-viskovo.hr

 

ZAPISNICI:

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji  

Zapisnik  1. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik  2. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik  3. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 5. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 6. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 7. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 8. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 9. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji

Zapisnik 10. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Marčelji