Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viškovo, utvrđenih zakonom i Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Viškovo, u Općini Viškovo ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se mogu ustrojiti kao službe/odsjeci.

Službe/odsjeci se u pravilu ustrojava za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu.
Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata Općine, zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih zakonom.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.