Savjet mladih saziv 2015. - 2018.

Savjet mladih bavi se problemima i pitanjima mladih s područja Općine, te unapređivanjem njihova položaja u društvu. Uloga savjeta mladih je savjetodavna, što znači da će ono imati utjecaja na donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade.

Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće na Prijedlog odbora za izbor i imenovanje. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi savjeta mladih sukladno Poslovniku o radu savjeta mladih.

U Savjet mladih Općine Viškovo izabrani su:

 

Predsjednica: Valentina Jugo
Zamjenik predsjednice:  Riccardo Sgardelli
   
Članovi: Danijela Malić, zamjenik Milan Vukelić
  Anamarija Maras, zamjenica Martina Gibičar
  Ivan Radetić, zamjenik Igor Nikić
  Ema Sušanj, zamjenica Sara Sušanj
  Ana Tomić, zamjenik Domagoj Pešut
  Nadia Tresoglavić, zamjenik Peter Tomić


 

Odluka Općinskog vijeća Općine Viškovo o izboru članova Savjeta mladih Općine Viškovo

 Program rada Savjeta mladih Općine Viškovo za 2017. godinu

ZAPISNICI SA SJEDNICA SAVJETA MLADIH OPĆINE VIŠKOVO

 
Zapisnik s konstiuirajuće sjednice Savjeta mladih Općine Viškovo
Zapisnik s 2. sjednice Savjeta mladih Općine Viškovo
Zapisnik s 3. sjednice Savjeta mladih Općine Viškovo
Zapisnici 2016. -2017.