Ustrojstvo Općine Viškovo

Tijela Općine Viškovo su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine, mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Općinsku upravu čini Jedinstveni upravni odjel koji se ustrojava radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanja
- prostorno i urbanističko planiranje
- komunalno gospodarstvo
- brigu o djeci
- socijalnu skrb 
- primarnu zdravstvenu zaštitu
- odgoj i osnovno obrazovanje
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport
- zaštitu potrošača
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu
- promet na svom području te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima