Natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/09, 6/13, 15/13, 33/13, 14/14 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14), a u skladu sa odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10)  i Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 12. studenog 2015. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora.