Javna nabava Općine Viškovo

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16.) Općina Viškovo je kao jedinica lokalne samouprave javni naručitelj.

Profil Općine Viškovo kao javnog naručitelja je:
 

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo
MB: 02540550
OIB: 28350474809
Telefon: 051/503-770
Službena URL adresa naručitelja: www.opcina-viskovo.hr

 

Pregled ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma.

 

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:Dana 30. svibnja 2018. godine Općina Viškovo objavljuje:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pregled prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:Dana 24. ožujka 2017. godine Općina Viškovo objavljuje:

 
Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Pretplati se na Javna nabava Općine Viškovo